Chức năng, cơ cấu của Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo
2/3/2018, 7:49 (GMT+7)

Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (sau đây gọi là Học viện) được Quyết định 08/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định là cơ sở nghiên cứu khoa học công lập, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về khoa học, công nghệ; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ, thực hiện hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; tư vấn, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ.

Đáng chú ý, Học viện còn là nơi hỗ trợ phát triển ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp; Triển khai, hỗ trợ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; Xây dựng, khai thác, quản lý các khu làm việc chung, các khu chế tác chung; Liên kết, hợp tác với các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp phù hợp với chức năng và nhiệm vụ được giao; Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật; Thực hiện và hợp tác, liên doanh, liên kết, liên doanh với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật về đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ để thực hiện các hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, chuyển giao bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ, cung cấp dịch vụ, sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

Học viện có các đơn vị trực thuộc như: Ban Quản lý khoa học và đào tạo; Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ; Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ tiên tiến; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng quản lý khoa học và Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ khoa học và công nghệ… Học viện được lãnh đạo bởi Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật.

Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Học viện. Phó Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Quyết định này được ban hành ngày 23/02/2018, có hiệu lực từ ngày 10/04/2018

Ngọc Triều 

Các tin khác