Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người
23/2/2018, 15:10 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày 20/02/2018, phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 265.106 người, giảm gần 4000 người so với tổng biên chế công chức năm 2017 (tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế). Trong đó, có 263.621 biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước (Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 107.392 biên chế; Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 155.161 biên chế; Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế); 799 biên chế công chức dự phòng và 686 biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Tại các Bộ, Bộ Tài chính có biên chế nhiều nhất: 70.771 biên chế; kế đến là Bộ Tư pháp là 10.136; Bộ Xây dựng có biên chế ít nhất là 379 biên chế. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 02 địa phương có biên chế công chức nhiều nhất, lần lượt là 8.966 và 8.052 biên chế.

Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương; từng Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước trong số biên chế công chức theo quy định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trần Thanh

Các tin khác