Thông báo: đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2019
11/1/2018, 10:27 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2016 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025” (Chương trình), Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 Quy định quản lý Chương trình (Thông tư số 07), Công văn số 4208/BKHCN-KHTC ngày 14/12/2017 hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2019, để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình bắt đầu thực hiện từ năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chi tiết một số nội dung đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình NTMN. Hồ sơ đề xuất dự án gửi chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm 2018

1.  Tổ chức lựa chọn và đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình

+ Căn cứ mục tiêu, nội dung của Chương trình, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn đề xuất dự án và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo hướng dẫn tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 11 của Thông tư số 07.

Hồ sơ đề xuất dự án phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn tại khoản 1 và  khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 07.

+ Danh mục dự án mà Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề xuất đặt hàng gửi Bộ Khoa học và Công nghệ được xếp theo thứ tự ưu tiên và phân loại theo hai nhóm: nhóm do Trung ương quản lý và nhóm uỷ quyền địa phương quản lý theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 07.

+ Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để đối ứng thực hiện dự án khi được phê duyệt.

2. Một số lưu ý trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án

- Hồ sơ đề xuất dự án phải xây dựng theo đúng các biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 07.

- Dự toán kinh phí thực hiện dự án được xây dựng theo quy định của Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình.

- Trong quá trình lựa chọn, đề xuất dự án các tỉnh/thành phố cần ưu tiên những dự án hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao công nghệ tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhân trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo thêm nhiều việc làm, cải thiện đời sống nhân dân; dự án ứng dụng công nghệ cao, trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn.

- Rà soát để các dự án tham gia Chương trình có xuất xứ công nghệ và tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ phải đáp ứng các tiêu chí được quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 6 của Thông tư số 07 và có nội dung không trùng lặp với các dự án thuộc Chương trình đã triển khai tại địa phương trong giai đoạn 2011-2015 và từ năm 2016 trở lại đây.

3.  Thời hạn nộp hồ sơ

Hồ sơ đề xuất dự án kèm theo văn bản đề xuất đặt hàng của Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi), địa chỉ số 113 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội chậm nhất là ngày 30 tháng 3 năm 2018 để đảm bảo tiến độ xây dựng kế hoạch của Chương trình phù hợp với kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 theo quy định.

Trần Thanh

Các tin khác