Phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.
4/1/2018, 10:28 (GMT+7)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2079/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”.

Theo đó, Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam”. Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội; Chủ nhiệm Nhiệm vụ: Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mục tiêu của Nhiệm vụ này nhằm xây dựng và cung cấp tri thức cơ bản, tổng hợp về điều kiện tự nhiên, con người và văn hóa, xã hội góp phần phát triển khoa học, giáo dục và nâng cao dân trí, phục vụ công tác hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thông qua hình thành cơ sở dữ liệu ở dạng sách số (digital book) và bộ sách in Địa chí quốc gia Việt Nam.

Nhiệm vụ gồm các nội dung sau: Xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực; Xây dựng bộ Địa chí quốc gia về các lĩnh vực: Vị trí, địa giới, lãnh thổ - lãnh hải; địa lý, địa chất và tànguyên; sinh vật, nông học và môi trường; hệ thống hành chính; nhân chủng, tộc người và dân cư; hệ thống chính trị và tổ chức xã hội; pháp luật; quân sự và quốc phòng; ngoại giao; kinh tế; lịch sử; văn hóa; văn học; ngôn ngữ và văn tự; nghệ thuật và kiến trúc; tư tưởng, tôn giáo và tín ngưỡng; giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y dược; giao thông - vận tải;...; Xây dựng cơ sở dữ liệu ở dạng sách in và sách số hóa đáp ứng nhu cầu tra cứu, tìm hiểu thông tin tri thức cho các tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước; Xây dựng bộ Atlas Địa chí quốc gia; Nghiên cứu, đề xuất bộ quy chuẩn xây dựng Địa chí; Bồi dưng, tập huấn kiến thức địa chí cho cán bộ quản lý, khai thác và sử dụng địa chí tại các địa phương và các bộ, ngành trong cả nước.

Sản phẩm (Dự kiến): Bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam; Cơ sở d liu (sách số - digital book) về Địa chí quốc gia Việt Nam; Bộ Atlas địa chí quốc gia; Trang thông tin về Địa chí quốc gia.

Thời gian thực hiện Nhiệm vụ từ năm 2018 - 2022 với nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học Trung ương.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ giao Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thành lập Ban Chủ nhiệm Nhiệm vụ, các Hội đồng chuyên môn để tư vấn về mặt khoa học.

Ngọc Triều

Các tin khác