Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017, đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”
6/9/2017, 12:39 (GMT+7)

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra Quyết định số 1460/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2017, đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”.

Theo đó, nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt gồm các nội dung sau:

          - Đề tài: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng bền vững đất nông nghiệp tỉnh Hậu Giang”

          - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

          - Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Võ Quang Minh

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần

- Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 1.654.896.000 (Một tỷ sáu trăm năm mươi bốn triệu tám trăm chín mươi sáu ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 1.373.376.000 đồng, trong đó:

Kinh phí khoán chi: 1.157.646.000 đồng.

Kinh phí không khoán chi: 215.730.000 đồng.

+ Vốn đối ứng (từ nguồn khác): 281.520.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 36 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                  Ngọc Thu

Các tin khác