Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
31/8/2017, 15:3 (GMT+7)

Nghị định số 95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được Chính phủ ban hành ngày 16/08/2017. Theo đó, đã điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Theo Nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ đã có sự điều chỉnh so với trước đây. Cụ thể, Bộ sẽ chỉ còn 25 đơn vị trực thuộc thay vì 28 đơn vị như quy định cũ. Trong đó, bãi bỏ 03 đơn vị: Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ; Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước và Trường Quản lý khoa học và công nghệ. Đồng thời, sáp nhập Vụ Kế hoạch - Tổng hợp và Vụ Tài chính trước đây thành Vụ Kế hoạch - Tài chính; Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo là đơn vị được bổ sung mới vào cơ cấu tổ chức của Bộ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và danh sách các tổ chức sự nghiệp khác trực thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc bộ, trừ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa LạcHọc viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động theo quy định hiện hành đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị này.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành và thay thế Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trần Thanh

Các tin khác