Triển khai thực hiện Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
20/7/2017, 14:13 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 1184/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Sở Khoa học và Công nghệ kính đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định trên. Đồng thời hàng năm, gửi báo cáo sơ kết đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đính kèm Quyết định 1184/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh

Các tin khác