Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2017
19/6/2017, 14:56 (GMT+7)

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ra Quyết định phê duyệt 03 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2017, cụ thể:

1/ Đề tài Nghiên cứu đề xuất chiến lược quy hoạch và kiến trúc ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang

- Cơ quan chủ trì: Phân viện Kiến trúc Miền Nam - Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: 18 tháng

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 560.743.000 đồng.

2/ Dự án Xây dựng mô hình canh tác lúa sử dụng tiết kiệm nước tưới và phân bón thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Hậu Giang

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Cần Thơ

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 664.222.000 đồng.

3/ Dự án Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang

- Thời gian thực hiện: 24 tháng

- Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 593.750.000 đồng

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đề tài nêu trên theo đúng quy định.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Phân viện Kiến trúc Miền Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                  Ngc Thu

Các tin khác