Kiểm tra tiến độ lần 1 đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
6/6/2017, 8:43 (GMT+7)

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành kiểm tra tiến độ lần 1 đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển ngành dịch vụ tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Đề tài do ThS. Trương Thanh Vũ làm chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam làm chủ trì.

Với mục tiêu là xác định và đề xuất các giải pháp, chính sách phát triển ngành dịch vụ của tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tính đến nay đề tài đã thực hiện các nội dung:

- Thiết kế mẫu phiếu điều tra

- Viết chuyên đề

- Bộ số liệu điều tra doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, điều tra mức sống dân cư...

- Đã thực hiện điều tra 300/300 phiếu.

Dự kiến những công việc triển khai trong thời gian tới:

- Tiếp tục thực hiện các báo cáo chuyên đề, báo cáo kiến nghị đến UBND tỉnh về cơ chế chính sách, hỗ trợ nguồn lực thiết yếu để phát triển khu vực kinh tế dịch vụ.

- Tổ chức Hội thảo tại TP. Hồ Chí Minh và Hậu Giang.

- Nghiệm thu cơ sở.

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các sở, ban, ngành của tỉnh có cơ sở khoa học và thực tiễn để tham mưu ban hành các kế hoạch hành động, chính sách hỗ trợ, đề xuất danh mục các dự án hạ tầng ưu tiên nhằm thúc đẩy, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Kim Yến

Các tin khác