Thông tin về Đề tài “Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay”
29/5/2017, 12:10 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về đề tài “Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay” do ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy làm chủ nhiệm và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 6/2017.

Ghe của người dân Hậu Giang hiện nay

1. Thông tin chung về nhiệm vụ

- Tên đề tài: Văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay

- Kinh phí: 270.380.000 đồng, trong đó:

+ Kinh phí sự nghiệp khoa học: 270.380.000 đồng

+ Nguồn khác (đối ứng): 0 đồng

- Thời gian thực hiện: 24 tháng (11/2013-10/2015)

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hậu Giang

- Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Diễm Thúy

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 6 năm 2017

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang


Ghe tại chợ nổi Ngã Bảy năm 1920 (trích “Tìm hiểu đất và người Hậu Giang” của tác giả Nhâm Hùng

3. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về sản phẩm khoa học

Danh mục sản phẩm khoa học đã hoàn thành:

- Báo cáo phân tích nêu được những đặc điểm của văn hóa Hậu Giang trong đặc trưng văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long; thời gian và không gian văn hóa của Hậu Giang về điều kiện địa lý, lịch sử - cơ sở hình thành văn hóa Hậu Giang; nhà ở và kiến trúc; trang phục (sinh hoạt đời sống, lao động và lễ hội…); các loại hình phương tiện giao thông; văn hóa ẩm thực (các món ăn và tập quán ăn uống); nông cụ, ngư cụ; tín ngưỡng sùng bái con người; tôn giáo; đình miễu, chùa trong đời sống người dân Hậu Giang; phong tục sanh lễ, hôn lễ, tang lễ; văn hóa giao tiếp; các giải pháp bảo tồn và phát huy nét văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của văn hóa Hậu Giang.

- Bài báo

3.2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Trên cơ sở so sánh với những thông tin đã được công bố trên các ấn phẩm trong và ngoài nước đến thời điểm kết thúc nhiệm vụ, nhiệm vụ có những điểm mới sau đây:

a.     Về giải pháp khoa học - công nghệ

Đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp chung và cụ thể thiết thực với thực tế địa phương nhằm hướng đến góp phần xây dựng phát triển văn hóa địa phương.

b.     Về phương pháp nghiên cứu

Thông qua kết quả điều tra thu thập được từ người dân đưa ra những nhận định chung về các loại hình văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay. Đây là những cơ sở khoa học quan trọng để đánh giá nhận định về văn hóa tỉnh Hậu Giang xưa và nay một cách toàn diện.

c.      Những đóng góp khác của nhiệm vụ

- Báo cáo đã đưa ra được cái nhìn khái quát chung gần như toàn diện về văn hóa của tỉnh Hậu Giang xưa và nay ở hai phương diện: văn hóa vật chất và văn hóa đời sống tỉnh thần.

- Từ những kết quả điều tra, nghiên cứu, đề tài đã đưa ra được quan niệm của người dân Hậu Giang ở từng loại hình văn hóa.

- Từ việc so sánh với những nét chung của văn hóa đồng bằng sông Cửu Long, đề tài đã tìm ra những nét riêng về đặc điểm của văn hóa tỉnh Hậu Giang trong từng loại hình văn hóa.

- Báo cáo đã hoàn thành công tác ghi chép và biên tập hoàn chỉnh các loại hình văn hóa phổ biến của tỉnh Hậu Giang.

- Ngoài đáp ứng những yêu cầu về sản phẩm theo đặt hàng thì ở mỗi tiểu loại văn hóa mà đề tài đã đưa ra thêm những khái niệm, những vấn đề mới vượt ngoài yêu cầu để làm phong phú và đầy đủ hơn về văn hóa của tỉnh Hậu Giang.

Kim Yến (Phòng QLKH)

Các tin khác