Thông báo: mời tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2017
3/4/2017, 8:11 (GMT+7)

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các Tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh có đủ năng lực đăng ký tham gia dự tuyển nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang”. Thời gian đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017.

I- Thông tin về nhiệm vụ

- Tên nhiệm vụ: đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai tỉnh Hậu Giang”.

- Định hướng mục tiêu

+ Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và quản lý rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh (trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản) phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai (lũ, hạn hán và xâm nhập mặn) ở tỉnh Hậu Giang.

+ Nâng cao năng lực quản lý và hợp tác có hiệu quả của các cơ quan có liên quan trong các hoạt động ứng phó và khắc phục các rủi ro khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp ở Hậu Giang.

- Dự kiến các nội dung chính cần thực hiện

+ Thu thập các loại số liệu về khí tượng thủy văn, bao gồm: nhiệt độ, lượng mưa, độ ẩm không khí, số giờ nắng, tốc độ gió; số liệu nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản; số liệu về tần suất xuất hiện và mức độ khắc nghiệt của 5 loại thảm họa khí hậu, bao gồm: hạn hán, lũ lụt, mưa lớn, nắng nóng, xâm nhập mặn và thiệt hại do thiên tai khí hậu ở tỉnh Hậu Giang;

+ Xây dựng hệ thống thu nhận, xử lý và phân tích hàng tuần các loại số liệu cần thiết cho hệ thống cảnh báo;

+ Xây dựng cơ sở dữ liệu trung bình nhiều năm và các tần suất xuất hiện 5 loại thảm họa khí hậu theo tuần, tháng, mùa, năm của các yếu tố khí tượng thủy văn cần thiết trong cảnh báo sớm (nhiệt độ, mưa, xâm nhập mặn);

+ Xác định các ngưỡng của các cấp cảnh báo cho 5 loại thảm họa, bao gồm 4 cấp: nhẹ, vừa phải, nghiêm trọng (nặng) và rất nghiêm trọng (rất nặng);

+ Xây dựng phần mềm tính toán các chỉ số: 5 chỉ số cho 5 thảm họa khí hậu (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa lớn);

+ Xây dựng 3 loại lịch phục vụ cảnh báo rủi ro khí hậu, dịch bệnh cho 3 lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở tỉnh Hậu Giang, bao gồm: i) lịch rủi ro khí hậu - cây trồng; ii) lịch rủi ro khí hậu - nuôi trồng thủy sản; iii) lịch rủi ro khí hậu - dịch bệnh chăn nuôi (bao gồm lịch chăn thả - các giai đoạn phát triển chủ yếu của vật nuôi và xác suất xuất hiện của 5 loại thảm họa theo tuần, tháng…);

+ Xác định các mức rủi ro khí hậu đối với năng suất cây trồng, vật nuôi và thủy sản; rủi ro dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản;

+ Xác định các mức báo động cần ban hành dựa vào các kết quả tính toán các mức rủi ro khí hậu đối với năng suất cây trồng, đối với vật nuôi và rủi ro dịch bệnh;

+ Xây dựng bản tin mẫu về đánh giá, giám sát, dự báo và cảnh bá o rủi ro hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn, dịch bệnh dựa vào các thông tin thời gian tức thời;

+ Thiết kế và xây dựng phần mềm quản trị toàn bộ các hoạt động thu thập, xử lý, tính toán, phân tích, và chuyển giao các kết quả giám sát, cảnh báo và cập nhật số liệu của cả hệ thống;

- Dự kiến sản phẩm

+ Bộ số liệu khí tượng thủy văn; số liệu về thời vụ, nhóm giống, diện tích và năng suất các cây nông nghiệp chính; diện tích và sản lượng nuôi trồng thủy sản nước ngọt và lợ; số lượng các đàn vật nuôi; số liệu thiên tai khí hậu… ở tỉnh Hậu Giang trong thời kỳ 1991 - 2015. Cơ sở dữ liệu trung bình nhiều năm và các tần suất xuất hiện 5 loại thảm họa khí hậu (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa lớn);

+ Báo cáo nghiên cứu xác định các ngưỡng của các cấp cảnh báo cho 5 loại thảm họa, bao gồm 4: cấp nhẹ, vừa phải, nghiêm trọng (nặng) và rất nghiêm trọng (rất nặng);

+ Báo cáo đề xuất lịch thời vụ phục vụ cảnh bảo rủi ro khí hậu, dịch bệnh cho 3 lĩnh vực trồng trọt, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi ở tỉnh Hậu Giang;

+ Bản tin mẫu về đánh giá, giám sát, dự báo và cảnh bảo rủi ro hạn hán, ngập úng, xâm nhập mặn, dịch bệnh dựa vào các thông tin thời gian tức thời;

+ Phần mềm tính toán các chỉ số: 5 chỉ số cho 5 thảm họa khí hậu (hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn, nắng nóng, mưa lớn);

+ Phần mềm quản trị toàn bộ các nội dung thu thập, xử lý, tính toán, phân tích và chuyển giao các kết quả giám sát, cảnh báo và cập nhật số liệu của cả hệ thống;

+ Tập huấn, chuyển giao kết quả đề tài cho 2-4 cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Báo cáo tổng kết đề tài.

- Thời gian thực hiện: năm 2017 - 2018

II- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn gồm 01 (một) bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp), 14 (mười bốn) bản sao trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt của bộ mã ký tự Unicode theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001, cỡ chữ 14 và 01 (một) bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không đặt mật khẩu) được đóng gói trong túi hồ sơ có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ cấp tỉnh.

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì và tổ chức tham gia phối hợp thực hiện (chỉ ghi danh sách tổ chức đã có xác nhận tham gia phối hợp).

- Họ tên của cá nhân đăng ký Chủ nhiệm nhiệm vụ và danh sách cá nhân tham gia chính thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh.

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

* Thành phần hồ sơ theo Điều 11, Chương III của Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

III- Thời gian, nơi nhận hồ sơ

1- Thời gian: Đăng ký tham gia tuyển chọn từ ngày đăng thông báo đến hết ngày 15 tháng 5 năm 2017 (theo dấu bưu điện hoặc dấu đến của Sở Khoa học và Công nghệ nếu nộp trực tiếp).

2- Nơi nhận: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, đường Điện Biên Phủ, KV4, P.5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Khoa học, Điện thoại: 07113.582.686, DĐ: 0989973169. Biểu mẫu xin xem tại Website: www.skhcn.haugiang.gov.vn (vào mục ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI).

Kim Yến (Phòng QLKH)

Các tin khác