Triển khai Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ.
6/12/2018, 10:38 (GMT+7)

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.                                   

            Đối với các chủ đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, các đơn vị cần nghiên cứu, triển khai thực hiện để đảm bảo đúng quy định.

            Đối với cơ quan đầu mối quản lý, nghiên cứu, để tham mưu, quản lý đúng quy định cho cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều:

- Bổ sung các khái niệm: Báo cáo nghiên cứu khả thi, Dự án hỗ trợ kỹ thuật, Đề xuất chương trình, dự án đầu tư, Điều ước quốc tế khung về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Ngân hàng phục vụ, Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Quyết định chủ trương thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, Thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi là văn bản thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, Vốn vay ODA, Vốn vay ưu đãi, Vốn ODA, vốn vay ưu đãi có ràng buộc.

- Điều chỉnh các nội dung:

+ Lĩnh vực ưu tiên sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

+ Lĩnh vực ưu tiên theo nguồn vốn và nguyên tắc sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng

+ Nguyên tắc áp dụng cơ chế tài chính trong nước đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi.

+ Quy trình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi.

+ Lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất và quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi và chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn oda không hoàn lại”

            + Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn vay oda, vốn vay ưu đãi và chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA không hoàn lại”.

            + Lập, thẩm định, quyết định chủ trương thực hiện và phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại.

            + Quản lý tài chính chương trình, dự án.

Tin: L.Thanh

Các tin khác