Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025
17/1/2018, 16:9 (GMT+7)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025.

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025.

Theo đó mục tiêu của Quy hoạch là Vận động thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ phát triển chính thức vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững; phát triển kinh tế và đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống của Nhân dân, đặc biệt là nhận dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc; tăng cường đầu tư hạ tầng công cộng cho các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho người nghèo được tiếp cận các dịch vụ xã hội; kết hợp phát triển kinh tế, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường bền vững.

Trên cơ sở đó, trong thời kỳ tới 2025 , Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức bao gồm 31 dự án tập trung trong các lĩnh vực: nâng cấp đô thị, xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp thoát nước, chống biến đổi khí hậu, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị và hạ tầng y tế, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, điện…, cụ thể như sau:

TT

Tên dự án

Dự kiến

vốn đầu tư

(triệu USD)

Trong đó

Vốn ODA

(triệu USD)

Dự kiến

Nhà tài trợ

Quy mô dự án

Địa điểm

xây dựng

I

LĨNH VỰC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

345

280

NH thế giới (WB)

3 dự án

 

1

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Vị Thanh

150

120

 

WB

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện

Thành phố

Vị Thanh

2

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Ngã Bảy

125

100

 

WB

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện

Thị xã Ngã Bảy

3

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Long Mỹ mới thành lập

70

60

 

WB

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện

Thị xã

 Long Mỹ

II

LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

353

293

 NH phát triển Châu Á (ADB),

Đan Mạch

7 dự án

 

4

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị công nghiệp Sông Hậu

160

130

ADB

Quy mô công suất 70.000 - 100.000m3/ngày đêm

Huyện Châu Thành

5

Dự án nâng cấp nhà máy nước  thành phố Vị Thanh

15

12

Đan Mạch

Quy mô công suất 40.000m3/ngày đêm

Thành phố

Vị Thanh

6

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Ngã Bảy

70

60

ADB

Quy mô công suất 20.000m3/ngày đêm

Thị xã

Ngã Bảy

7

Dự án nâng cấp nhà máy nước thị xã Ngã Bảy

12

10

Đan Mạch

Quy mô công suất 20.000m3/ngày đêm

Thị xã

Ngã Bảy

8

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Mỹ mới thành lập

70

60

ADB

Quy mô công suất 20.000m3/ngày đêm

Thị xã

 Long Mỹ

9

Dự án nâng cấp nhà máy nước  thị xã Long Mỹ mới thành lập

11

9

Đan Mạch

Quy mô công suất 20.000m3/ngày đêm

Thị xã

 Long Mỹ

10

Dự án xây mới nhà máy nước  huyện Long Mỹ mới thành lập

15

12

Đan Mạch

Quy mô công suất 15.000m3/ngày đêm

Huyện

Long Mỹ

III

LĨNH VỰC CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

32,5

26,2

ADB,

Đan Mạch

02 dự án

 

11

Dự án kè chống sạt lỡ và ngập lũ thị xã Ngã Bảy

31

25

ADB

Xây dựng 7km kè chống sạt sở và ngập lũ

Thị xã

Ngã Bảy

12

Dự án nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo sớm biến đổi khí hậu, thiên tai

1,5

1,2

Đan Mạch

Nâng cấp hệ thống quan trắc, đầu tư các trạm quan trắc tự động cố định nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo

Thành phố Vị Thanh và các huyện, thị xã

IV

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

23,5

23

Quỹ phát triển Pháp (AFD)

02 dự án

 

13

Khu thực nghiệm khoa học công nghệ và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang

13,3

13

AFD

Diện tích 02ha

Thành phố

Vị Thanh

14

Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang

10,2

10

AFD

Diện tích 253 ha

Huyện

Long Mỹ

V

LĨNH VỰC Y TẾ

46

46

WB, ADB

Ngân hàng

tái thiết Đức (KfW),

05 dự án

 

15

Cung cấp trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Hậu Giang

20

20

WB

Quy mô 500

giường bệnh

Thành phố

Vị Thanh

16

Dự án Xây dựng Trường Trung học Y Dược tỉnh Hậu Giang

16

16

ADB

Quy mô 5.000 học sinh/năm

Thành phố

Vị Thanh

17

Nhà máy xử lý rác y tế thành phố Vị Thanh

4

4

KfW

Công suất thiết kế 6 tấn/ngày

Thành phố

Vị Thanh

18

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã Ngã Bảy

3

3

KfW

Công suất thiết kế 4 tấn/ngày

Thị xã

 Ngã Bảy

19

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã Long Mỹ

3

3

KfW

Công suất thiết kế 4 tấn/ngày

Thị xã

 Long Mỹ

VI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

33

29

Jica

Nhật Bản

06 dự án

 

20

Dự án đường Hậu Giang 3 – xã Hiệp Hưng huyện Phụng Hiệp

6

5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

Phụng Hiệp

21

Dự án đường kinh Ba Thước huyện Vị Thủy

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 16km

Huyện Vị Thuỷ

22

Dự án đường Liên xã huyện Châu Thành

8

7

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

 Châu Thành

23

Dự án đường lộ Hậu Giang - kinh bà Út huyện Châu Thành A

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 14km

Huyện

 Châu Thành A

24

Dự án đường Lộ Tổng huyện Long Mỹ

4

3,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

 Long Mỹ

25

DA đường vành đai Lung Nia thành phố Vị Thanh

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 14km

Thành phố

Vị Thanh

VII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9

7,5

Jica

Nhật Bản

3 dự án

 

26

Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Vị Thuỷ

3

2,5

Jica

Nhật Bản

 

Nạo vét toàn tuyến 116km

Huyện

 Vị Thuỷ

27

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kinh thuỷ lợi phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Tân Bình và Bình Thành huyện Phụng Hiệp

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Nạo vét toàn tuyến 112km

Huyện

Phụng Hiệp

28

Dự án cải tạo hệ thống kinh thuỷ lợi phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A huyện Long Mỹ

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Nạo vét toàn tuyến 113km

Huyện

Long Mỹ

VIII

LĨNH VỰC ĐIỆN

6

5

Jica

Nhật Bản

02 dự án

 

29

Dự án cấp điện cho các xã liên tuyến huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Cung cấp điện cho 5.000 hộ

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A,

Huyện Phụng Hiệp

30

Dự án cấp điện cho các xã liên tuyến huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Cung cấp điện cho 6.500 hộ

Thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

10

9

Jica

Nhật Bản

01 dự án

 

31

Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hậu Giang.

10

9

Jica

Nhật Bản

2.500 đến 3.000 học sinh

Thành phố

Vị Thanh

 

TỔNG CỘNG

858 triệu USD tương đương 19.305 tỷ VND

718,7 triệu USD tương đương 16.171 tỷ VND

 

Tổng số 31 dự án

 

 

 

Quy hoạch là cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương vận động, xin hỗ trợ nguồn phát triển chính thức từ Chính phủ của các nước, các tổ chức tín dụng và nhà tài trợ quốc tế.

Tin: Thanh Trần

Các tin khác