Chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
16/1/2018, 10:11 (GMT+7)

Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT, ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công của các Bộ, ngành trung ương và địa phương.

Ảnh: HTTT phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Đối với các chương trình, dự án đầu tư công của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương phải được cập nhật, lưu trữ các thông tin, dữ liệu liên quan đến việc lập, theo dõi và đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Lập, thẩm định, phê duyệt, quyết định đầu tư trên toàn quốc tại Hệ thống thông tin tại địa chỉ: https://dautucong.mpi.gov.vn.

Về hình thức báo cáo, khi áp dụng chế độ báo cáo trực tuyến thì việc đính kèm văn bản trên Hệ thống sẽ thay thế cho việc gửi văn bản giấy theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Các văn bản đính kèm là bản quét màu văn bản gốc, văn bản có đóng dấu hoặc văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng và các biểu mẫu báo cáo sẽ được tổng hợp và in trực tiếp trên Hệ thống. Hình thức báo cáo bằng văn bản chỉ áp dụng đối với các chương trình, dự án có tính chất mật.

Năm 2017 thực hiện chế độ báo cáo theo các quy định của Thông tư và gửi bằng văn bản, đồng thời báo cáo trực tuyến trên Hệ thống nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước gồm:

- Đính kèm trên Hệ thống hồ sơ của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020.

- Cập nhật mã quan hệ ngân sách, báo cáo chi tiết thông tin, số liệu thực hiện và giải ngân kế hoạch đâu tư công năm 2017 .

- Cập nhật chi tiết nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2018

Từ năm 2018, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch, chương trình, dự án thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống. Báo cáo về lập, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống, đồng thời gửi văn bản giấy để lưu trữ phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán theo quy định./.

 

          T. Kiếm

Các tin khác