Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
24/9/2008, 15:56 (GMT+7)

Tên thủ tục: Thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Đối tượng áp dụng: tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Hồ sơ cần thiết:

            Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm:

            - Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (MẪU SỐ 10) và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng.

            - Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác (MẪU SỐ 24) kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xin chuyển nhượng.

            - Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

Phí và Lệ phí: Cấp lại Giấy phép khi chuyển nhượng thực hiện theo Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính:

+ Khai thác: 2.000.000 đồng/1 giấy phép

+ Khai thác tận thu: 250.000 đồng/1 giấy phép

Thời gian:

Đối với tổ chức trong nước: Thời gian cấp phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là sáu mươi (60) ngày

Đối với tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài: thời gian cấp phép khai thác chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là bảy mươi lăm (75) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản số 46/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005.

            Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2005 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác