Trình tự, thủ tục cấp phép khai thác nước dưới đất
24/9/2008, 13:49 (GMT+7)

Tên thủ tục: thủ tục cấp phép khai thác nước dưới đất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục cấp phép khai thác nước dưới đất.
Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép.

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ cấp phép khai thác nước dưới đất:

            - Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất (Mẫu số 05/NDĐ).

            - Đề án khai thác nước dưới đất (Mẫu số 06/NDĐ).

            - Bản đồ, sơ đồ vị trí giếng khoan tỷ lệ từ 1/50.000 đến 1l/25.000 theo hệ toạ độ VN2000.

            - Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất cho mục đích sử dụng tại thời điểm xin cấp phép.

- Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên (Mẫu số 07/NDĐ); báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm (Mẫu số 09/NDĐ); báo cáo hiện trạng khai thác đối với công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động  (Mẫu số 10/NDĐ);

            - Bản sao có công chứng GCNQSDĐ hoặc văn bản thoả thuận sử dụng đất được UBND địa phương xác nhận tại nơi đặt giếng khai thác.

Phí và Lệ phí:

* Phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác nước dưới đất: được quy định tại mục XIIa phần Danh mục phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang. Gồm:

+ Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày, đêm: 200.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước 200 đến dưới 500m3/ngày, đêm: 550.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm: 1.300.000 đồng/1 hồ sơ.

+ Đề án, báo cáo khai thác có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm: 2.500.000 đồng/1 hồ sơ.

* Lệ phí cấp giấy phép khai thác nước dưới đất: 100.000 đồng/1 Giấy phép (được quy định tại mục VIII phần Danh mục lệ phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang).

Thời gian:

- Thời gian thực hiện hai mươi (20) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

            Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

            Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước.

            Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

            Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 20  tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang

Các tin khác