Trình tự, thủ tục cấp phép thăm dò nước dưới đất
24/9/2008, 13:35 (GMT+7)

Tên thủ tục: thủ tục cấp phép thăm dò nước dưới đất.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục cấp phép thăm dò nước dưới đất.
Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp phép.

Hồ sơ cần thiết:

Hồ sơ cấp phép bao gồm:

            -  Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác nước dưới đất (Mẫu số 01/NDĐ).

            - Đề án thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm trở lên (Mẫu số 02/NDĐ); Thiết kế giếng thăm dò đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm (Mẫu số 04/NDĐ).

            - Bản sao quyền sử dụng đất tại nơi thăm dò hoặc văn bản của UBND địa phương cho phép sử dụng đất để thăm dò.

Phí và Lệ phí:

* Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng nước dưới đất: được quy định tại mục XIId phần Danh mục phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang. Gồm:

+ Báo cáo kết quả thi công giếng thăm dò có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày, đêm: 200.000 đồng/1 báo cáo.

+ Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày, đêm: 700.000 đồng/1 báo cáo.

+ Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày, đêm: 1.700.000 đồng/1 báo cáo.

+ Báo cáo kết quả thăm dò có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày, đêm: 3.000.000 đồng/1 báo cáo.

* Lệ phí cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất: 100.000 đồng/1 Giấy phép (được quy định tại mục VIII phần Danh mục lệ phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang).

Thời gian:

            Thời gian thực hiện hai mươi (20) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

            Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;

            Nghị định số 179/1999/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 1999 quy định việc thi hành Luật Tài nguyên nước.

            Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

            Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 24 tháng 6 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

            Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND và Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 20  tháng 4 năm 2007 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. 

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác