Trình tự, thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức
23/9/2008, 16:2 (GMT+7)

Tên thủ tục: thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhận quyền sử dụng đất do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức.

Đối tượng áp dụng: Tổ chức đã thực hiện việc xử lý quyền sử dụng đất đã thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thi hành án theo quy định của pháp luật có trách nhiệm nộp hồ sơ thay người được nhận quyền sử dụng đất

Hồ sơ cần thiết:

Nộp một (01) bộ hồ sơ, gồm có:

a) Hợp đồng thế chấp, hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyết định kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất của cơ quan thi hành án.

            b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai (nếu có).

            c) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).

            d) Văn bản về kết quả đấu giá trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất.

Phí và Lệ phí:

- Phí đo đạc: tùy theo khu vực đô thị hay nông thôn, nhóm đất, giới hạn diện tích mà phí đo đạc từ 320 đến 950 đồng/m2 (được quy định tại mục II phần Danh mục phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang).

- Phí thẩm định cấp Giấy: đất Tổ chức tuỳ theo Khu vực đô thị hay nông thôn và nhóm đất nông nghiệp hay phi nông nghiệp mức phí từ 200 đến 1.200 đồng/m2; Đối với các dự án mức tối thiểu là 200.000 đồng/hồ sơ/DA, mức tối đa đất khu vực đô thị là 5.000.000 đồng/hồ sơ/DA; mức tối đa khu vực đất nông thôn là 3.000.000 đồng/hồ sơ/DA (được quy định tại mục III phần Danh mục phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang).

- Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai: tổ chức 150.000 đồng/hồ sơ, tài liệu (được quy định tại mục VII phần Danh mục phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang).

- Lệ phí địa chính: được quy định tại mục III phần Danh mục lệ phí của bảng Danh mục phí, lệ phí và các mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ban hành theo Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh Hậu Giang. Gồm:

+ 100.000 đồng/1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp mới;

+ 20.000 đồng/1 lần trích lục bản đồ hoặc các văn bản cần thiết trong hồ sơ địa chính.

+ 20.000 đồng/1 lần chứng nhận đăng ký biến động về đất đai.

Thời gian:

- Thời gian thực hiện là mười (10) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về  thi hành Luật Đất đai.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác