Quyết định số 836/QĐ-SYT ngày 16/5/2012 về việc ban hành Danh mục thuốc sử dụng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
31/5/2012, 9:37 (GMT+7)

UBND TỈNH HẬU GIANG

               SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  836 /QĐ-SYT

              Hậu Giang, ngày   16   tháng 5  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Danh mục thuốc

sử dụng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 


GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH HẬU GIANG

 

          Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc y học cổ truyền chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh;

          Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11 tháng 07 năm 2011 của Bộ Y tế ban hành và hướng dẫn thực hiện Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán;

          Căn cứ Quyết định số 17/2005/QĐ-BYT ngày 01 tháng 07 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu Việt Nam lần thứ V;

          Căn cứ Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Sở Y tế Hậu Giang trực thuộc UBND tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

      Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thuốc sử dụng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bao gồm:

1. Danh mục thuốc tân dược (Phụ lục 1)

2. Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền (Phụ lục 2)

3. Danh mục vị thuốc y học cổ truyền (Phụ lục 3)

          4. Hướng dẫn sử dụng Danh mục thuốc sử dụng cho tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Phụ lục 4)

 Điều 2. Danh mục thuốc kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở lựa chọn, đảm bảo nhu cầu điều trị và thanh toán cho các đối tượng người bệnh, bao gồm cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế.

 Điều 3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở được phép sử dụng các thuốc trong Danh mục kèm theo Quyết định này và có trách nhiệm tổ chức cung ứng, quản lý theo đúng các quy định hiện hành về dược.

 Điều 4. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Lưu: VP, NVD(03b).

                                        

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

BSCKII Võ An Ninh

 

 

Quyết định

Danh mục

Phục lục

Các tin khác