Về việc thực hiện nội quy ra vào cổng cơ quan
29/5/2012, 9:20 (GMT+7)

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện nội quy ra vào cổng cơ quan

 

Nhằm đảm bảo an toàn, trật tự tại cơ quan và trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở, Văn phòng Sở thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc Sở, việc thực hiện nội quy ra vào cổng cơ quan như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng phương tiện xe môtô hai bánh, xe gắn máy, xe thô sơ lưu thông ra hoặc vào cổng cơ quan phải “Tắt máy - Xuống xe - Dẫn bộ”.

Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình để nghiêm túc thực hiện.

Rất mong các đồng chí thực hiện tốt tinh thần Thông báo này nhằm giúp Văn phòng Sở hoàn thành nhiệm vụ chung./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở (để b/c);

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;

- Lưu: VT.                                                          

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quốc Lai

Các tin khác