Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
30/9/2008, 15:58 (GMT+7)

Tên thủ tục: thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Hồ sơ cần thiết:

* Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh giao. Hồ sơ khiếu nại gồm:

            + Khiếu nại quyết định hành chính:

                        - Đơn khiếu nại của đương sự (bản chính). Thời hiệu chín mươi (90) ngày tính từ ngày nhận được Quyết định hành chính.

                        - Quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc khiếu nại của Công dân (bản sao có thị thực).

                        - Biên bản triển khai Quyết định hành chính.

            + Khiếu nại hành vi hành chính:

            - Đơn khiếu nại của đương sự (bản chính) trong thời hiệu chín mươi (90) ngày kể từ ngày biết được có hành vi hành chính làm xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

                        - Các giấy tờ có liên quan đến hành vi hành chính (nếu có).

            * Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ khiếu nại gồm:

            - Đơn khiếu nại của đương sự (bản chính). Thời hạn là ba mươi (30) ngày (45 ngày đối với đất đai) tính từ ngày nhận được Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND huyện, thị xã hoặc quá ba mươi (30) ngày tính từ ngày gửi đơn nhưng không được Chủ tịch UBND huyện, thị xã giải quyết.

            - Quyết định hành chính của UBND huyện, thị xã giải quyết lần đầu (bản sao có thị thực).

            - Biên bản triển khai Quyết định.

Phí và Lệ phí: không.

Thời gian:

* Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc của Chủ tịch UBND tỉnh giao:

            Thời hạn giải quyết không quá ba mươi (30) ngày, (nếu vụ việc phức tạp thì không quá bốn mươi lăm (45) ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

            * Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường:

             Thời hạn giải quyết không quá bốn mươi lăm (45) ngày, (nếu vụ việc phức tạp không quá sáu mươi (60) ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

Căn cứ pháp lý:

            - Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

- Luật Tài nguyên nước ngày 29 tháng 5 năm 1998;

- Luật Khoáng sản ngày 20 tháng 3 năm 1996; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14 tháng 6 năm 2005

- Luật đất đai ngày 26 tháng 12 năm 2003;

- Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29  tháng 11 năm 2005;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về  thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 01/2005 /TT-BTNMT ngày 13 tháng 4  năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác