Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
30/9/2008, 15:57 (GMT+7)

Tên thủ tục: thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai.
Mục đích: Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
Đối tượng áp dụng: tổ chức, cá nhân

Hồ sơ cần thiết:

* Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu (thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý). Hồ sơ gồm có:

            - Đơn yêu cầu của đương sự (bản chính).

            - Biên bản hòa giải của xã, phường, thị trấn (bản sao có thị thực tại UBND nơi hoà giải).

* Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng (thuộc thẩm quyền UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thụ lý). Hồ sơ gồm có:

            - Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất của đương sự (bản chính), sau khi nhận được Quyết định giải quyết tranh chấp lần đầu của Chủ tịch UBND cấp huyện thời gian không quá mười lăm (15) ngày.

            - Biên bản triển khai Quyết định giải quyết nêu trên của Chủ tịch UBND cấp huyện.

            - Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của Chủ tịch UBND huyện, thị xã (bản sao có chứng thực), kèm biên bản triển khai quyết định giải quyết tranh chấp đất đai (bản sao).

            - Các giấy tờ khác có liên quan đến tranh chấp.

Phí và Lệ phí: không.

Thời gian:

* Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần đầu không quá ba mươi (30) ngày.

* Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng không quá bốn mươi lăm (45) ngày làm việc.

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về  thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

- Thông tư số 01/2005 /TT-BTNMT ngày 13 tháng 4  năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính Sở Tài nguyên và Môi trường Hậu Giang.

Các tin khác