Nâng bậc lương
7/10/2008, 10:16 (GMT+7)

Nâng bậc lương
Mục đích: Nâng bậc lương thường xuyên
Đối tượng áp dụng: Công dân có quốc tịch Việt Nam.

 

A.Nâng bậc lương thường xuyên

 

Hồ sơ cần thiết:

1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nêu rõ cơ sở căn cứ).  Trường hợp nâng bậc lương trể hạn từ 12 tháng trở lên phải có giải trình từng trường hợp cụ thể.

2. Danh sách đề nghị nâng bậc lương thường xuyên (02 bảng theo mẫu).

Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nội vụ ra Quyết định (theo phân cấp quản lý): phải có kèm theo Quyết định lương hiện hưởng của công chức, viên chức.

 

  B.Nâng bậc lương trước thời hạn

Mục đích: Nâng bậc lương trước thời hạn

Đối tượng áp dụng:

Hồ sơ cần thiết:

              1. Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (nêu rõ lý do, cơ sở căn cứ). Đối với cán bộ, công chức, viên chức nâng bậc lương trước hạn do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phải đảm bảo không vượt quá chỉ tiêu 5% tổng số cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị.

            2. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn (02 bảng theo mẫu).

 Đối với hồ sơ thuộc thẩm quyền Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Sở Nội vụ ra Quyết định (theo phân cấp quản lý): phải có kèm theo Quyết định công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, Quyết định lương hiện hưởng của công chức, viên chức.                     

Thời gian: Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Sở Nội vụ

Các tin khác