Tổng kết Hai năm thực hiện cuộc vận động “ Hai không”.
25/9/2008, 8:56 (GMT+7)

Sau Hội nghị triển khai, phát động cuộc vận động “ Hai không"của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và tham mưu với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thủ trưởng các trường, các Trung tâm trực thuộc. Qua hai năm thực hiện, cuộc vận động đã đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng.

Phần thứ nhất

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

Năm học 2006 - 2007 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam khoá X; năm học đầu tiên thực hiện Luật Giáo dục 2005; giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010; đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.

Hậu Giang là một tỉnh vùng sâu, khó khăn về nhiều mặt. Ngành giáo dục tỉnh nhà cũng gặp không ít khó khăn: đội ngũ cán bô quản lý, giáo viên thiếu nhiều, không đồng bộ về cơ cấu, cơ sở vật chất nghèo nàn, xuống cấp trầm trọng, thiếu phòng học, thiếu trang thiết bị… Một số trường thiếu phòng thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học bộ môn, nhà vệ sinh cho giáo viên và học sinh. Nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành giáo dục tỉnh nhà từng bước tháo gỡ khó khăn, nhanh chóng ổn định tổ chức từ cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo đến các cơ sở giáo dục trong tỉnh; chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất được tăng cường, phòng học, thư viện, phòng thí nghiệm thực hành, nhà vệ sinh ở các trường được nâng cấp, sữa chữa và xây dựng thêm.

Sau Hội nghị triển khai, phát động cuộc vận động “ Hai không"của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hậu Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động và tham mưu với UBND tỉnh tổ chức lễ phát động với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, lãnh đạo  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thủ trưởng các trường, các Trung tâm trực thuộc. Qua hai năm  thực hiện, cuộc vận động đã đạt được những kết quả bước đầu khá quan trọng. Cụ thể như sau:   

I. Công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện cuộc vận động:

1. Ban hành các văn bản chỉ đạo

1.1. UBND tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”.

Năm học 2007- 2008 Thực hiện Công văn số 8165/BGDĐT-VP ngày 02/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo  về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động “hai không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số 1564/UBND-NCTH ngày 03/8/2007 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND, và thực hiện cuộc vận động “ Hai không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”. 

1.2. Liên ngành:

Sở GD&ĐT đã kết hợp với các ban ngành, tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản:

- Kế hoạch liên tịch số 49/KHLT ngày 18 tháng 12 năm 2006, về việc thực hiện chương trình hành động “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” giữa Sở GD-ĐT với Hội Nông dân, Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Phụ nữ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Kế hoạch liên tịch số 50/KH-LT ngày 19 tháng 12 năm 2006 về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” giữa Sở GD và ĐT cùng với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, trường Chính trị tỉnh . 

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Về phía ngành giáo dục, Sở GD&ĐT đã ban hành các văn bản sau:

- Kế hoạch số 35/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 8 năm 2006 về thực hiện và hưởng ứng cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Chống việc dạy học theo lối đọc - chép đối với giáo dục phổ thông” và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành giáo dục.

- Kế hoạch số 42/KH-SGDĐT ngày 16 tháng 11 năm 2006 về Chương trình hành động “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”(giai đoạn 2006-2010).

- Công văn số 1250/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn thang điểm chấm, xếp hạng thi đua năm học 2006 - 2007 và những năm tiếp theo.

- Công văn số 1320/SGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2006 về việc yêu cầu giải quyết diện học sinh yếu kém được cho lên lớp và xử lý giáo viên xúc phạm học sinh.

- Quyết định số 1894/QĐ-SGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang.

Năm học 2007-2008, Sở giáo dục và Đào tạo tiếp tục ban hành Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 30/10/2007  về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ; chỉ thị 16/2006/CT-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang và cuộc vận động “ Hai không"với 4 nội dung.

Công văn số 1408/SGDĐT-TTr ngày 26/12/2007 về việc thực hiện Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về việc tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và các văn bản về việc chống lưu ban, bỏ học. 

1.4. Cấp huyện, thị xã

- Các huyện, thị xã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận độ``ng.

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động; Kế hoạch Liên tịch với các Ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, thị xã về thực hiện cuộc vận động.

- Các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động.           

2. Tổ chức thực hiện cuộc vận động   

a) Cấp tỉnh:

 - Ngày 18 tháng 8 năm 2006, UBND tỉnh chủ trì lễ phát động và triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động của chính phủ, của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh và Kế hoạch tổ chức thực hiện của Sở GD&ĐT, tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động giữa Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các TTGDTX các huyện, thị xã, Hiệu trưởng các trường THPT với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Bản cam kết được gửi lên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Sở GD&ĐT:

- Tham mưu với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 16/2006/CT-UBND của UBND tỉnh về “chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và  cuộc vận động “hai không”: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và phát động tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ hai không” với 4 nội dung. Hội nghị triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện cuộc vận động “hai không” trong năm học 2007-2008 với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”, phát động, tổ chức ký cam kết thực hiện giữa Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc các TTGDTX với lãnh đạo Sở GD&ĐT.

- Đồng thời Sở GD&ĐT trực tiếp triển khai cho hiệu trưởng các trường học, cấp học trong tỉnh.

c) Phòng Giáo dục các huyện, thị xã:

 - Tổ chức lễ phát động, triển khai các văn bản chỉ đạo, triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động, tổ chức ký cam kết giữa Hiệu trưởng các trường trực thuộc với Trưởng phòng Giáo dục các huyện, thị xã.

- Chỉ đạo các trường trực thuộc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện đưa nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động đến, giáo viên và học sinh, tổ chức lễ phát động, thực hiện ký cam kết giữa giáo viên với Hiệu trưởng, giữa học sinh với giáo viên chủ nhiệm;

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nội dung cuộc vận động, thường xuyên tham mưu phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân nội dung ý nghĩa cuộc vận động.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời uốn nắn, giúp cho các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung cuộc vận động.

- Có kế hoạch chỉ đạo tăng cường hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng, nắm chắc đối tượng học sinh, tổ chức bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém, chống lưu ban, bỏ học.

d) Các trườngTHPT  và Trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Các trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên đã tổ chức lễ phát động, triển khai các văn bản chỉ đạo.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nội dung cuộc vận động và tổ chức lễ phát động, tổ chức ký cam kết giữa giáo viên với hiệu trưởng.

- Các trường học đã phối hợp tổ chức, thực hiện nhiều biện pháp phong phú nhằm tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung cuộc vận động đến giáo viên và học sinh như: Tiến hành kiểm tra chất lượng đầu năm, tổ chức bàn giao học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm lớp dưới với giáo viên chủ nhiệm lớp trên, hướng dẫn học sinh viết cam kết thực hiện nói không với tiêu cực trong thi cử. Rà soát, phân loại học sinh để bồi dưỡng học sinh yếu, kém. Có biện pháp giúp đỡ học sinh có nguy cơ bỏ học, vận động số học sinh đã bỏ học trở lại trường… 

3. Kết quả cụ thể: 

- Cuộc vận động được lãnh đạo ngành giáo dục, cán bộ quản lý, thầy cô giáo và học sinh, sinh viên nhiệt tình tham gia thực hiện.

- Ngành giáo dục các cấp đã chủ động tích cực tham mưu với UBND các cấp và phối hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đã ban hành hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kịp thời.

- Các cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học đã tổ chức triển khai, học tập quán triệt tinh thần, nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với từng địa phương, đơn vị, được tập thể, xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện.

Qua hai năm tổ chức thực hiện kết quả cụ thể từng nội dung đạt được như sau:

a)     Về nói không với tiêu cực trong thi cử:

- Cuộc vận động đã góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh, tạo được sự chuyển biến tích cực, xây dựng được nề nếp dạy thật, học thật, thi thật và kết quả thật. Tất cả giáo viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình, phấn đấu trau dồi đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong thi cử, tổ chức kiểm tra, thi học kỳ nghiêm túc.

- Chủ động tổ chức và quản lý dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định của UBND tỉnh, hạn chế việc dạy thêm tràn lan. Quan tâm chỉ đạo đổi mới chương trình GDPT, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh, tăng cường kiểm tra chuyên môn.

- Hầu hết học sinh đã ý thức được trách nhiệm học tập của mình, tích cực, tập trung học tập, nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử. Tình trạng học sinh quay cóp, mang tài liệu, gian lận trong kiểm tra, thi học kỳ đều bị thầy cô lập biên bản và xử lý kỷ luật, tỷ lệ học sinh vi phạm quy chế thi tốt nghiệp giảm đáng kể, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2006- 2007 có 37 thí sinh vi phạm quy chế, kỳ thi tốt nghiệp năm học 2007- 2008 kỷ luật trường thi được giữ vững, số thí sinh vi phạm quy chế còn 8 trường hợp.

- Qua kiểm tra, thanh tra văn bằng chứng chỉ (của 9085 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên toàn ngành), đã phát hiện 10 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ, đã xử lý kỷ luật. Ngoài ra trong năm học 2006- 2007 đã kỷ luật 3 hiệu trưởng THCS do chỉ đạo thiết lập hồ sơ khống, sửa điểm, xét tốt nghiệp không đúng quy chế. 

 b) Về bệnh thành tích trong giáo dục:

- Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 1250/SGDĐT-VP ngày 07 tháng 11 năm 2006 về việc hướng dẫn thang điểm chấm, xếp hạng thi đua năm học 2006 - 2007 và những năm tiếp theo.

- Các đơn vị trường học đã thực hiện đổi mới công tác thi đua, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu thi đua phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế của đơn vị mình, theo hướng dẫn thang điểm thi đua của Sở GD&ĐT và được cấp quản lý trực tiếp kiểm duyệt, không áp đặt chỉ tiêu chung mà dựa vào chỉ tiêu đề ra để xét thi đua cuối năm.

- Thường xuyên cập nhật nắm chắc số liệu, kết quả các mặt hoạt động trong đơn vị, qua kiểm tra, khảo sát thi đua đối chiếu thực tế từng đơn vị cuối năm học cho thấy các báo cáo nghiêm túc, nhận xét, đánh giá khách quan, trung thực chính xác.

- Các trường học đã có nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn học sinh bỏ học, tổ chức dạy thực chất, học thực chất, kiên quyết không để học sinh không đủ chất lượng lên lớp. Tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo học sinh yếu kém, để có kết quả thực chất, từng bước đẩy lùi căn bệnh thành tích. 

c. Về việc không vi phạm đạo đức nhà giáo:

- Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số 1408/SGDĐT-TTr ngày 26/12/2007 về việc tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo, công văn số 612 / SGDĐT- TTr ngày 03 tháng 6 năm 2008 về việc triển khai quy định về đạo đức nhà giáo.

- Các đơn vị trường học đã thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ giáo viên, kết hợp cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “ Mỗi thầy Cô giáo là tấm gương đạo đức và học tập, sáng tạo” để nâng cao niềm tin, lòng tự hào nghề nghiệp, qua 2 năm thực hiện cuộc vận động không có trường hợp nào vi phạm đạo đức nhà giáo nghiêm trọng đáng tiếc xảy ra. 

- Tuy nhiên qua 34 cuộc thanh tra các đơn vị và  trên 520 giáo viên và nhiều chuyên đề khác trong 2 năm qua, ngành giáo dục đã phát hiện và xử lý kỷ luật 5 Hiệu trưởng 2 giáo viên, trong đó 4 hiệu trưởng trường THCS  và 1 hiệu trưởng trường tiểu học. 

d. Về không để học sinh không đủ chuẩn lên lớp:

- Sở GD&ĐT ban hành công văn số 1320/SGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2006 về việc yêu cầu giải quyết diện học sinh yếu kém được cho lên lớp và xử lý giáo viên xúc phạm học sinh.

- Các đơn vị trường học đã tổ chức khảo sát chất lượng học sinh, rà soát nắm chắc và phân loại học sinh, tổ chức bàn giao học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm lớp dưới với giáo viên chủ nhiệm lớp trên, kết hợp với gia đình học sinh bàn biện pháp giúp đỡ, khắc phục tình trạng học sinh yếu kém, học sinh có nguy cơ bỏ học và động viên số học sinh bỏ học trở lại trường.

-  Qua rà soát đã phát hiện toàn tỉnh có 1264 học sinh không đủ chuẩn lên lớp “ngồi nhầm lớp” (Tiêu học 661 học sinh, THCS 603 học sinh thời điểm đầu năm học 2006- 2007).

- Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu với UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để các đơn vị tổ chức phụ đạo, bồi dưỡng học sinh.

Đầu năm học 2007 - 2008, các đơn vị đã tổ chức kiểm tra, đánh gía trình độ. Kết quả có 316 học sinh Tiểu học, 514 học sinh THCS được lên lớp, còn lại 345 học sinh tiểu học và 89 học sinh THCS chưa đủ chuẩn lên lớp, các đơn vị tiếp tục phụ đạo, bồi dưỡng, đến cuối năm học 2007- 2008 số học sinh không đủ chuẩn lên lớp hiện còn 129 trong đó 103 học sinh tiểu học, 26 học sinh THCS. Theo kế hoạch, đến hết năm học 2008-2009 không còn học sinh không đạt chuẩn lên lớp.

 III. Đánh giá chung:

1. Những kết quả đạt được:

- Các cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương các cấp đã nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động thể hiện qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo các Ban, ngành, đoàn thể phối hợp, liên tịch với ngành giáo dục trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động.

- Các Ban, ngành, đoàn thể các cấp và nhân dân tích cực hưởng ứng, phối hợp, liên tịch  với ngành giáo dục thực hiện cuộc vận động thể hiện qua các văn bản liên tịch.

- Đội ngũ cán bộ quản lý nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và những tác hại của tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục nên kiên quyết chỉ đạo, không để xảy ra tình trạng giáo viên lơ là trong giảng dạy, coi, chấm các bài kiểm tra; học sinh gian lận, quay cóp trong kiểm tra, thi cử.

- Đa số giáo viên phấn khởi, đồng tình với mục đích, ý nghĩa và nội dung của cuộc vận động, thể hiện qua việc chấp hành tốt giờ giấc lên lớp, thực hiện đúng chương trình, kế hoạch và nội dung dạy học; cải tiến phương pháp giảng dạy, khắc phục tình trạng dạy chay, phát huy hiệu quả thiết bị dạy học đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; nghiêm túc trong coi kiểm tra, thi cử; đổi mới công tác kiểm tra đánh giá đối với học sinh và công tác thi đua.  

 - Đa số học sinh nhận thức được mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, xác định được động cơ, thái độ học tập, tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra, thi cử.

- Nhận thức của phụ huynh học sinh có sự chuyển biến tích cực, đồng tình với cuộc vận động.

- Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học của giáo viên; tổ chức kiểm tra, thi cử nghiêm túc, đúng quy chế. Kỷ cương nền nếp được củng cố; dân chủ cơ sở được phát huy; các phong trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng môi trường văn hoá” và cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được đẩy mạnh.

- Kết quả học tập của học sinh được đánh giá đúng thực chất và trình độ. Công tác xét tốt nghiệp THCS và thi tốt nghiệp THPT, BTTHPT diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế được các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đồng tình, ủng hộ và được Đoàn Thanh tra thi ủy quyền của Bộ Giáo dục và đào tạo đánh giá rất cao.

- Công tác thi đua được đánh giá khá chính xác trên cơ sở các tiêu chí đánh giá đã được xây dựng tại công văn số 1250/SGDĐT-VP ngày 07/ 11/ 2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

2. Những hạn chế

- Một số giáo viên tuy nhận thức được tầm quan trọng của cuộc vận động nhưng chưa có những biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng dạy học như: chậm đổi mới phương pháp, lúng túng trong việc sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, thực hiện chương trình còn chậm so với kế hoạch, tỷ lệ thực hiện các tiết thực hành còn thấp.

- Một số học sinh chưa xác định đúng động cơ, thái độ học tập, chưa tích cực, chủ động trong rèn luyện, học tập, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào bạn bè và những người xung quanh. Tình trạng vi phạm quy chế thi tốt nghiệp BTTHPT vẫn còn xảy ra. 

Phần thứ hai

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM HỌC 2008 - 2009.

 

1. Phương hướng chung

            - Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ GD&ĐT tại các kỳ hội nghị giao ban; Căn cứ chương trình hành động “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục giai đoạn 2006- 2010 của Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang. Năm học 2008- 2009 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “ Hai không” làm cho cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, đi vào cuộc sống mọi người, làm tác động sâu sắc đến chuyển biến của toàn ngành giáo dục, tác động tích cực đến xã hội.

            - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tăng cường chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy và học, đi đôi với ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị và đồ dùng dạy học, xây dựng nhà trường xanh, sạch, đẹp.

            - Tăng cường thực hiện công khai hóa, dân chủ hóa, quản lý tài chính, tài sản công, chống thất thoát, lãng phí.

- Các đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Hai không” cho đơn vị mình sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị. Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra, thi và đánh giá chất lượng học sinh, nhất là học sinh các lớp cuối cấp, tăng cường bồi dưỡng học sinh yếu kém, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn học sinh lưu ban, bỏ học, kiên quyết không để học sinh không đủ chuẩn lên lớp; tiếp tục đổi mới công tác thi đua; tăng cường công tác vận động nâng cao đạo đức nhà giáo trong cán bộ quản lý và giáo viên, gắn nội dung cuộc vận động “Hai không” với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới, năm học “ Công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng dạy- học”. 

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) đối với Sở GD&ĐT:

            - Tổ chức tổng kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “ Hai không” kết hợp tổng kết công tác thanh tra năm học 2007- 2008.

            - Triển khai kế hoạch thực hiện nội dung cuộc vận động “ Hai không” năm học 2008- 2009. kế hoạch triển khai quy định về đạo đức nhà giáo.

            - Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời uốn nắn, nâng cao hiệu quả cuộc vận động.

b) Đối với Phòng giáo dục và Đào tạo:      

- Triển khai các văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện nội dung cuộc vận động, trong năm học 2008 - 2009 phù hợp với điều kiện của địa phương, triển khai quy định về đạo đức nhà giáo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện cuộc vận động.

- Có kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trường học trực thuộc phân công giáo viên, phối hợp chính quyền địa phương và các đoàn thể rà soát, nắm chắc từng đối tượng học sinh để có biện pháp phụ đạo, bồi dưỡng, vận động các em bỏ học trở lại trường.

- Tiếp tục phối hợp, liên tịch với các Ban, ngành hữu quan để tạo sự đồng tình, ủng hộ của xã hội.

- Tăng cường chỉ đạo chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy- học, quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo cho năm học mới, năm công nghệ thông tin và chất lượng dạy- học.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện sai sót giúp cho các đơn vị thực hiện cuộc vận động đạt kết quả cao.

- Chỉ đạo tiếp tục đổi mới công tác thi đua.

   c) Đối với các trường

- Triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo và kế hoạch tiếp tục, tăng cường nội dung cuộc vận động cho giáo viên, học sinh, bằng nhiều biện pháp đa dạng, phong phú và sáng tạo trong tổ chức thực hiện làm cho cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu.

- Xác định trách nhiệm của thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh và các tổ chức chính trị xã hội trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động, có kế hoạch cụ thể từng thời điểm, có phân công, giao trách nhiệm cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đánh giá và kịp thời uốn nắn sai sót nhằm làm cho kết quả thực hiện cuộc vận động đạt cao nhất.

- Kết hợp triển khai quy định về đạo đức nhà giáo với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức và đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, ngăn chặn hiện tượng nhà giáo vi phạm pháp luật và đạo đức; phấn đấu để mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo cho học sinh noi theo.

- Tổ chức ký cam kết thực hiện nội dung cuộc vận động, kiểm tra chất lượng học sinh đầu năm học, phân công giáo viên nắm chắc từng đối tượng học sinh, rà soát lại chất lượng học sinh, có kế hoạch cụ thể và phù hợp để vận động học sinh trở lại trường, phụ đạo, kèm cập đối với học sinh yếu kém, giải quyết dứt điểm học sinh ngồi nhầm lớp, kiên quyết không để tái diễn tình trạng học sinh không đủ chuẩn lên lớp.

-  Đầu năm học mới, các trường tổ chức bàn giao học sinh giữa giáo viên chủ nhiệm lớp cũ với giáo viên chủ nhiệm lớp mới. Các thầy cô lớp dưới không bàn giao học sinh không đạt chuẩn kiến thức lên lớp trên. Các thầy cô lớp trên không nhận học sinh không đạt chuẩn kiến thức vào lớp của mình.

Các tin khác