Phụ lục báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ quan sở y tế công lập năm 2012.
16/5/2013, 15:28 (GMT+7)

UBND TỈNH HẬU GIANG

                SỞ Y TẾ

 


           Số:  589/SYT- TC

V/v báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ quan sở y tế công lập năm 2012.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           

  Hậu Giang, ngày 13  tháng 5  năm 2013

                                                              

 

 

    Kính gửi:

Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

 

                                           

Căn cứ Công văn số 5345/BTC-NSNN ngày 03 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ quan Sở Y tế công lập năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và  chế độ phụ cấp chống dịch;

Căn cứ Công văn số 807/STC-HCSN ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Sở Tài chính về việc báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ quan Sở Y tế công lập năm 2012;

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở Y tế báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù trong các cơ quan Sở Y tế công lập năm 2012 theo các biểu mẫu đính kèm gửi về Sở Y tế trước ngày 16/5/2013 để Sở Y tế tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đúng theo quy định.

 

Sở Y tế thông báo đến đơn vị biết để thực hiện./.

 

                                                      GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

                                                                          BSCKII VÕ AN NINH

 

 

             

Tải phụ lục tại đây
 


                                                

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT. TCKT.

 

 

 

 

 

 

Các tin khác