Kế Hoạch Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2012
9/7/2012, 12:27 (GMT+7)

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BCĐ138 ngày 09/02/2012 của Ban Chỉ đạo 138 về công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2012. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với các cơ quan báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn và báo, đài địa phương; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố với nội dung cụ thể như sau:


KẾ HOẠCH

Tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

năm 2012

 

          Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-BCĐ138 ngày 09/02/2012 của Ban Chỉ đạo 138 về công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2012. Để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang xây dựng kế hoạch tuyên truyền đối với các cơ quan báo, đài Trung ương đóng trên địa bàn và báo, đài địa phương;  Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố với nội dung cụ thể như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu:                                     

          - Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, trọng tâm là Chỉ thị 48-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy trong tình hình mới; các Chương trình quốc gia của Chính phủ về phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, phòng chống HIV/AIDS góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

          Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 138 từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường vai trò, trách nhiệm của thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời xác định công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, được lồng ghép chương trình, mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo…ở địa phương.

          Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, quyết tâm làm giảm một số loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, tôn trọng pháp luật, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và trực tiếp đấu tranh chống tội phạm của người dân. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

          2. Những nội dung trọng tâm:       

          Tăng cường và cải tiến hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và HIV/AIDS. Phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, những kinh nghiệm hay; nêu gương những điển hình tiên tiến trong đấu tranh, phòng chống tội phạm; tiếp tục lồng ghép thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đồng thời gắn với tuyên truyền các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chương trình “xóa đói, giảm nghèo”. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

          Tiếp tục tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công, tác phòng, chống tội phạm, ma túy; Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW giữa bộ Công an – Bộ Thông tin và Truyền thông – Đài Tiếng nói Việt Nam – Báo Nhân dân – Đài Truyền hình Việt Nam – Thông tấn xã Việt Nam; Nghị quyết 09/NQ-CP, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015; thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Quyết định số 36/2004/QĐ-TTg ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2011 – 2015…

          3. Phương thức thông tin:    

          - Tiếp tục quán triệt sâu sắc đến đội ngụ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên về quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, phóng viên có những tác phẩm báo chí có giá trị thực tiễn.

          - Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của loại hình báo chí để xác định phương thức tuyên truyền phong phú, đa dạng có sức lan tỏa lớn đến mọi tầng lớp nhân dân; tuyên truyền những gương điển hình tiên tiến, những mô hình xuất sắc, những kinh nghiệm hay trong phòng, chống tội phạm; cảnh báo những nguy cơ, đề phòng những phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm...

- Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố bên cạnh việc tiếp sóng Đài tỉnh cần xây dựng chương trình phản ánh thực tế tại địa phương thông qua thẩm định của Ban Tuyên giáo huyện, thị, thành phố để phát trên đài và hệ thống loa phóng thanh trên địa bàn, các thông tin với nội dung, hình thức đa dạng, bám sát với thực tiễn địa phương, phù hợp với khả năng nhận thức, phong tục tập quán của người dân.

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị, thành phố phối hợp chặt chẽ với Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố trong việc tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội thông tin lưu động, xe thông tin, truyền thông trực tiếp bằng hình thức sân khấu hóa, các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ gia đình văn hóa, đờn ca tài tử,… lồng ghép với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống tội phạm, đã kích thói hư tật xấu, các tệ nạn xã hội.

          4. Tổ chức thực hiện:

          - Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn, Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các ngành có liên quan để thực hiện. Định kỳ 6 tháng, năm hay đột xuất, các cơ quan báo chí, Phòng VH&TT, Đài Truyền thanh 7 huyện, thị, thành gửi thông báo kết quả tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo về BCĐ 138 tỉnh.

          - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang sẽ phối hợp chặt chẽ với Thanh tra liên ngành thường xuyên kiểm tra trên diện rộng các tụ điểm internet, game online, phim ảnh, sách báo đặc biệt là phòng chống các loại tội phạm công nghệ cao, để kịp thời xử lý vi phạm nhằm đảm bảo công tác phòng chống tội phạm ở lĩnh vực nhạy cảm này.

 Trên đây là Kế hoạch thông tin tuyên truyền phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2012.

 

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;

- Các cơ quan báo chí trong tỉnh: Đài PT&TH HG, Báo HG, Phân xã HG, Thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL, cơ quan thường trú Báo Nhân dân tại HG, Phòng VH&TT,  Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VP, BCXB, AP.                          

GIÁM ĐỐC

          

Các tin khác
* 298/STTTT-BCXB (15/11)