</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 277/UBND-KT Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v tăng cường đẩy mạnh thực hiện nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh

 

Kính gửi:

 

- Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang;

- Tổng biên tập Báo Hậu Giang;

- Giám đốc các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh.

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020;

Để đạt mục tiêu: tối thiểu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử ở cả 3 tiêu chí (đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử; số lượng chứng từ giao dịch nộp thuế điện tử; số tiền nộp vào ngân sách Nhà nước bằng phương thức điện tử), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Cục Thuế tỉnh:

a) Chủ động phối hợp với các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh rà soát thông tin danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử trên cổng thông tin nộp thuế điện tử của cơ quan Thuế và qua các kênh thanh toán dịch vụ điện tử khác của ngân hàng; tiếp tục đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đồng thời việc đăng ký dịch vụ và nộp thuế điện tử cho các khoản nộp thuế phát sinh, hướng đến mục tiêu 95% doanh nghiệp thực hiện nộp thuế điện tử; phối hợp hỗ trợ và xử lý các vướng mắc của người nộp thuế trên địa bàn; phối hợp rà soát thông tin bảng kê, chứng từ hàng ngày để kịp thời xử lý chứng từ cho người nộp thuế.

b) Phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát việc phối hợp thu ngân sách Nhà nước và ủy nhiệm thu thuế của Kho bạc nhà Nước trên địa bàn tỉnh; thông báo rộng rãi thông tin về các khoản thu ngân sách Nhà nước mà ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh được phép thu để doanh nghiệp biết và chủ động thực hiện, tránh sai sót và giảm thiểu việc hoàn trả giao dịch của người nộp thuế; tổ chức, hướng dẫn các doanh nghiệp, cán bộ của các ngân hàng trên địa bàn hiểu và nắm rõ các thông tin về các khoản   thu ngân sách Nhà nước, các thông tin bắt buộc người nộp thuế phải điền chính xác thông tin khi lập giấy nộp tiền theo quy định của Thông tư số 84/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử:

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang tăng cường tuyên truyền về dịch vụ nộp thuế điện tử trên các phương tiện truyền thông để người nộp thuế nắm, hiểu rõ lợi ích của việc nộp thuế điện tử và triển khai thực hiện.

- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tỉnh nhắc nhở, tuyên truyền các doanh nghiệp đang nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc chuyển sang hình thức nộp thuế điện tử.

- Trực tiếp vận động các doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử thực hiện nộp thuế điện tử đối với tất cả các khoản thuế phát sinh.

- Giao chỉ tiêu triển khai đến từng công chức thuế và chỉ đạo đi trực tiếp đến doanh nghiệp để vận động, hỗ trợ nộp thuế điện tử.

2. Giao UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Chi cục Thuế thực hiện việc đăng ký và nộp thuế điện tử; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,KT. TĐ

     E\2017\CV\UB\Cuc Thue_\nop thue dien tu

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                          (Đã ký)

 

 

 

 Trương Cảnh Tuyên