</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 253/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH HẬU GIANG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày       tháng  02  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v cho phép ông Phạm Công Danh, Phó Trưởng phòng

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đi Singapore và Malaysia

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của     Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của        Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

Căn cứ Quy chế số 05-QC/TU ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Tỉnh ủy              Hậu Giang V/v quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh                   Hậu Giang;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tại Tờ trình   số 16/TTr-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép ông Phạm Công Danh, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành đi Singapore và Malaysia, cụ thể như sau:

- Thời gian chuyến đi: từ ngày 27/02/2018 đến ngày 04/03/2018.

- Nội dung chuyến đi: tham gia chuyến đi thực tế học tập kinh nghiệm về quản lý giáo dục tại một số cơ sở giáo dục và đào tạo của Singapore và Malaysia do Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức theo Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục lớp A khóa 2017-2019.

- Kinh phí chuyến đi: cá nhân tự túc.

Điều 2. Ông Phạm Công Danh có trách nhiệm làm thủ tục xuất cảnh,         nhập cảnh và báo cáo nội dung chuyến đi theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và     Đào tạo; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan và ông Phạm Công Danh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:     

- Như Điều 3;

- Công an tỉnh;

- Phòng GD&ĐT H.CThanh;

- Lưu VT, NV. MTrieu

D:\VPUBT\DR\NAM 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

           Đồng Văn Thanh