</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 273/UBND-KT Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v bố trí tái định cư tập trung cho các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện Châu Thành vào Khu tái định cư - dân cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1

 

  Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện Châu Thành.

Xét Báo cáo số 62/BC-STNMT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Sở         Tài nguyên và Môi trường về việc nhu cầu tái định cư đối với các hộ dân bị ảnh hưởng các dự án Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Châu Thành bố trí vào Khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho UBND huyện Châu Thành sử dụng các lô nền (43 nền) đã giao cho Tỉnh tại Khu tái định cư - dân cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 2 - giai đoạn 1, huyện Châu Thành để bố trí tái định cư tập trung cho các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình, dự án đã và đang triển khai trên địa bàn huyện đủ điều kiện được bố trí tái định cư tập trung theo quy định.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cty CP Bất động sản Cantcimex;

- Lưu: VT, KT.THH

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

       

(Đã k

(Đã ký)

 

 

 

  Nguyễn Văn Tuấn