</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 272/UBND-KT Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

 

Với sự phấn đấu, nỗ lực của các sở, ban ngành tỉnh, địa phương và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, tình hình thu ngân sách Nhà nước năm 2017 tỉnh Hậu Giang đã đạt kết quả tích cực, tổng thu nội địa đạt 108,05% dự toán Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2016 - 2020. Dự báo kinh tế thế giới năm 2017 có nhiều biến động khó lường, phục hồi chậm. Tình hình kinh tế cả nước nói chung, tỉnh Hậu Giang nói riêng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế phát triển chưa thật sự ổn định, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng mạnh, bất thường và khó dự đoán, tác động rõ nét đến đời sống và sản xuất, hoạt động của các doanh nghiệp tiếp tục khó khăn,... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt dự toán thu ngân sách năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp được nêu tại Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP  ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,      giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đơn giản hóa các thủ tục hành chính theo các quy định của pháp luật.

Các sở, ban ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh phát triển ổn định, góp phần nuôi dưỡng nguồn thu và tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách Nhà nước; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả; phối hợp đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ đọng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2018.

2. Cơ quan Tài chính phối hợp với cơ quan Thuế theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thu ngân sách, tăng cường công tác phân tích, dự báo, đánh giá những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn nhằm xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả; thực hiện quản lý giá, thông báo giá theo từng thời điểm và phối hợp với các ngành liên quan tổ chức, kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá.

3. Kho bạc Nhà nước Hậu Giang thường xuyên rà soát, đối chiếu để hạch toán kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, kể cả các khoản ghi thu - ghi chi và lệnh thu ngân sách Nhà nước của cơ quan Thuế; thực hiện khấu trừ số thuế giá trị gia tăng nộp vào ngân sách Nhà nước khi chủ đầu tư đến thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến hình thức    kê khai, nộp thuế điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thực hiện các giao dịch kê khai, nộp thuế điện tử tại các đơn vị; phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác kê khai, nộp thuế điện tử; thực hiện các lệnh thu ngân sách Nhà nước của cơ quan Thuế và cung cấp kịp thời thông tin về người   nộp thuế khi cơ quan Thuế yêu cầu theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý thuế và các tổ chức tín dụng.

5. Cơ quan Công an và UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực phối hợp với cơ quan Thuế các cấp tăng cường trao đổi thông tin kịp thời ngăn chặn hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp; đồng thời, phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế và tham gia thực hiện cưỡng chế thu hồi các khoản nợ thuế, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế.

 

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về           tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh mới để cơ quan Thuế đối chiếu, cập nhật danh sách và đưa vào quản lý thuế theo quy định; tích cực phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường kiểm tra, đối chiếu và quản lý chặt chẽ tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi, rà soát doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia nhằm phát hiện kịp thời các doanh nghiệp đã bị cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời tình trạng thành lập doanh nghiệp nhằm mục đích sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để xử lý vi phạm theo quy định.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ về đất đai, chuyển thông tin địa chính kịp thời cho cơ quan Thuế để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; chủ trì phối hợp với cơ quan thuế rà soát để tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách đất đai có liên quan đến các khoản thu từ đất.

8. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế và các sở, ngành có liên quan thực hiện việc dán tem niêm phong đồng hồ tổng (công tơ tổng) của các phương tiện đo xăng dầu; phối hợp kiểm tra tem niêm phong và thực hiện kiểm tra chuyên ngành về hoạt động kinh doanh xăng dầu trong việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan Thuế tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tập trung vào những đơn vị có biểu hiện buôn lậu xăng dầu; gian lận thương mại, gian lận về thuế; lồng ghép hoạt động kiểm tra việc bảo quản tem niêm phong trong các cuộc kiểm tra về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh do Ban Chỉ đạo 389 tỉnh  chủ trì; chỉ đạo cơ quan Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, cơ quan Tài chính và các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn không chấp hành pháp luật về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và quản lý giá.

10. UBND huyện, thị xã, thành phố xác định rõ thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện thường xuyên, quan tâm theo dõi, chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý; có kế hoạch kiểm tra đôn đốc thực hiện dự toán được giao; phối hợp với cơ quan Thuế tiếp tục duy trì hoạt động của Ban chỉ đạo đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn quản lý, chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ doanh số khoán của các hộ kinh doanh để điều chỉnh kịp thời số thuế phải nộp sát với thực tế phát sinh; xử lý nghiêm  các hành vi vi phạm về thuế, gian lận thương mại thuộc phạm vi quản lý;    chỉ đạo Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Thuế thực hiện công khai thông tin người nợ thuế theo đúng quy định.

11. Cơ quan Thuế các cấp triển khai đồng bộ những biện pháp quản lý thuế; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế; tích cực khai thác nguồn thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế trốn thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế; trong đó tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

- Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích từng nguồn thu, địa bàn thu, đảm bảo thu sát, đúng với thực tế phát sinh; xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các khoản còn thất thu để kịp thời đề ra các giải pháp quản lý thu có hiệu quả; phối hợp với các ngành có liên quan ở địa phương đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2018 đã được Bộ Tài chính, Hội đồng nhân dân tỉnh giao.

- Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời, tham mưu về cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với cơ quan truyền thông triển khai kịp thời các chính sách thuế mới đến người nộp thuế; nâng cao công tác tuyên truyền theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tăng cường hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận và các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế; hướng dẫn và khuyến khích người nộp thuế sử dụng các giao dịch điện tử trong khai thuế, nộp thuế nhằm rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người nộp thuế; thường xuyên tổ chức đối thoại và lắng nghe ý kiến người nộp thuế để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế trong quá trình tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế.

- Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các cấp và các cơ quan liên quan thường xuyên rà soát, đối chiếu, thống kê các tổ chức, cá nhân có kinh doanh nhưng không đăng ký kê khai thuế hoặc có đăng ký kinh doanh nhưng chưa đưa vào danh sách quản lý thu thuế  để đảm bảo thu đúng, thu đủ các khoản thuế phát sinh; thường xuyên nâng cao chất lượng kê khai thuế, nộp thuế điện tử, đảm bảo hiệu quả thiết thực trong việc cải cách thủ tục hành chính về thuế.

- Tăng cường công tác chống thất thu ngân sách, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Trong đó, chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực có số thu lớn, tiềm ẩn rủi ro về trốn thuế, gian lận thuế cao như doanh nghiệp có hoàn thuế; các doanh nghiệp có hoạt động liên kết, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; doanh nghiệp có giao dịch đáng ngờ; doanh nghiệp có rủi ro cao về in, phát hành, mua bán và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; doanh nghiệp nhiều năm chưa thanh tra, kiểm tra; doanh nghiệp có ưu đãi miễn, giảm thuế…; theo dõi tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản ngoài nguồn vốn ngân sách nhà nước để kịp thời đôn đốc thu nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước; phối hợp với quan Công an, cơ quan Quản lý thị trường phòng, chống các hành vi gian lận thương mại, gian lận về giá nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gian lận về thuế.

- Tăng cường công tác xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan thực hiện công tác thu hồi nợ thuế, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đôn đốc thu nợ và làm tốt công tác   tuyên truyền, vận động trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo đúng trình tự, thủ tục quy định. Đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các trường hợp nợ thuế dây dưa, kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế; xây dựng kế hoạch thu nợ thuế, đảm bảo tỷ lệ nợ đọng thuế không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2018.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát cơ chế, chính sách về đất đai, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đôn đốc thu, nộp kịp thời các khoản thu từ đất vào ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương thực hiện việc dán tem niêm phong đồng hồ tổng (công tơ tổng) của các phương tiện đo xăng dầu đối với tất cả doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; thực hiện kiểm tra và đối chiếu với tình hình kê khai thuế của doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh xăng dầu đảm bảo đúng quy định Luật Quản lý thuế.

- Tăng cường giáo dục, quán triệt chủ trương, nhắc nhở công chức chấp hành nghiêm chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; việc trả lời vướng mắc về thủ tục, chính sách thuế của cơ quan thuế và người dân phải đảm bảo kịp thời, đúng hạn. Thực hiện đầy đủ quy chế làm việc của ngành, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm. Xây dựng môi trường, phong cách làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại và hiệu quả.

12. Cơ quan Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thuế tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chính sách thuế mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân kinh doanh và mọi tầng lớp Nhân dân nâng cao nhận thức và ý thức trong việc chấp hành tốt việc đăng ký, kê khai và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế; kịp thời thông tin các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Sở; Thủ trưởng cơ quan, ban ngành tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm nội dung Công văn này để phấn đấu hoàn thành, vượt mức dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2018. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc thì báo cáo về Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Như trên;

- Lưu: VT,KT.

E\2017\CV\UB\CTT\tang cuong thu NSNN 2018

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

                (Đã ký)

 

 

    Trương Cảnh Tuyên