</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 269/UBND-KT Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v chủ trương tổ chức     Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2017

Kính gửi:

Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số

           Kiến thiết Hậu Giang

 

 

Xét Công văn số 40/CV-SXKT ngày 31 tháng 01 năm 2018 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang V/v xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết năm 2017 theo đề nghị của đơn vị.

2. Giao Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

 

Nơi nhận:                                      

 - Như trên;

 - Sở: NV, TC;

 - Lưu: VT, KT .

  E\2018\CVUB\Cty XSKT_to chuc Hoi

                    nghi tong kett

           

 

 

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


               (Đã ký)       Trương Cảnh Tuyên