</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 266/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2018)

                                

Kính gửi:

 Giám đốc Sở Y tế.

 

Xét Công văn số 256/SYT ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Sở Y tế về việc xin chủ trương tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1955 - 27/02/2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Sở Y tế tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018).

- Thời gian tổ chức: 13 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 02 năm 2018.

- Địa điểm: tại Hội trường Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh.

- Về kinh phí tổ chức: từ nguồn vận động xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác.

2. Giao Giám đốc Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở Tài chính;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT,KGVX.LHT

D/HOANGTUAN/2017/CVUB/SO Y TE

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

         Đồng Văn Thanh