</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 265/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 13 tháng 2 năm 2018

V/v định mức chi ngày   Thầy thuốc Việt Nam (27-02)

 

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Y tế.

   

Xét Công văn số 325/STC-HCSN ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Sở Tài chính về việc chủ trương chi ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-02), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất định mức chi ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-02) cho cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, với số tiền là 350.000đồng/người.

Nguồn kinh phí: từ nguồn kinh phí được giao và các nguồn hợp pháp khác của các cơ quan, đơn vị.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế cùng các ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT, KGVX.LHT.

D/HOANGTUAN/NAM 2018/CV UBND/STC/YTE

KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

                      Đồng Văn Thanh