</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 261/UBND-KT Hậu Giang, ngày 12 tháng 2 năm 2018

V/v điều chỉnh diện tích sử dụng đất dự án Quy hoạch đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu nghiêm ngặt ra khu sản xuất

 

 

 

   Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng.

 

Xét Công văn số 99/SKHĐT-KT ngày 05 tháng 02 năm 2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chủ trương điều chỉnh diện tích sử dụng đất dự án Quy hoạch đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu nghiêm ngặt ra khu sản xuất, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 

1. Thống nhất điều chỉnh quy mô diện tích sử dụng đất của dự án “Quy hoạch đất sản xuất đổi đất, di dời dân từ khu bảo vệ nghiêm ngặt ra khu sản xuất” từ 157ha giảm còn 49,35ha.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở: NN&PTNT, TN&MT;

- Lưu: VT, KT.

 

                          KT. CHỦ TỊCH

                         PHÓ CHỦ TỊCH

                      

 

 

 

 

 

                        Trương Cảnh Tuyên