</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 251/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:

Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và Đấu nối

thuộc Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam

 
 
 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ V/v quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ V/v quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và Đấu nối” họp ngày 15 tháng 11 năm 2017 tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Hậu Giang;

Xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và Đấu nối” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm theo văn bản giải trình số 0386/SPMB-ĐB ngày 16  tháng 01 năm 2018 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 64/TTr-STNMT ngày 29 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án:      Trạm biến áp 220kV Châu Thành (Hậu Giang) và Đấu nối” (sau đây gọi là dự án) được lập bởi Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam (sau đây gọi là Chủ dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án:

1.1. Địa điểm thực hiện: p Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Tứ cận tiếp giáp của dự án như sau:

- Phía Bắc giáp đất trồng cây ăn trái;

- Phía Nam giáp đất trồng cây ăn trái;

- Phía Đông giáp đất trồng cây ăn trái;

- Phía Tây giáp đất trồng cây ăn trái.

1.2. Quy mô, công suất dự án:

- Quy mô về diện tích thực hiện dự án là:

+ Diện tích trạm theo khuôn viên hàng rào: 35.248 m2.

+ Diện tích xin cấp đất TBA kể cả đường vào trạm: 45.345 m2.

+ Diện tích thu hồi móng trụ của đường dây đấu nối: 3.280 m2.

+ Diện tích xin cấp đất cả trạm, đường vào trạm và móng trụ đấu nối 220kV (vĩnh viễn): 45.345 + 3.280 = 48.625 m2.

- Quy mô đầu tư xây dựng của dự án bao gồm phần:

+ Phần trạm biến áp: lắp 02 MBA 220/110kV- 250MVA; 02 MBA tự dùng 22kV - 250kVA.

+ Phần đường dây đấu nối: xây dựng đường dây đấu nối dài 2,201km.

+ Phần hệ thống năng lượng mặt trời: lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, gồm 120 tấm pin năng lượng mặt trời, tổng công suất 30kW.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án:

2.1. Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và hoạt động của dự án đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

2.2. Toàn bộ chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án phải được thu gom, vận chuyển và xử lý triệt để đúng quy định hiện hành.

2.3. Thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

2.4. Thực hiện đúng quy định về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp; đảm bảo điện, từ trường bên trong và bên ngoài cổng trạm biến áp 220kV (thuộc phạm vi dự án) theo quy định.

2.5. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ; sự cố điện, ứng phó sự cố điện, rủi ro, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ các hoạt động của dự án.

2.6. Thực hiện chương trình giám sát môi trường và các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác như đã đề xuất trong nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Kết quả giám sát phải được cập nhật và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, theo dõi theo định kỳ (6 tháng/lần). Đồng thời thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tại dự án theo quy định.

3. Các điều kiện kèm theo:

3.1. Phối hợp với các cấp có thẩm quyền thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các quy định hiện hành của pháp luật.

3.2. Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thống nhất kế hoạch vận chuyển trạm biến áp, thiết bị, thi công đường dây; lắp đặt các biển báo hoặc có hình thức thông báo kế hoạch vận chuyển, thi công dự án theo đúng quy định.

Điều 2. Chủ dự án phải thực hiện việc:

1. Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định pháp luật trước khi triển khai thực hiện dự án.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các điều kiện nêu tại Điều 1 Quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Trong quá trình thc hin nếu d án có những thay đổi so với các Khoản 1, Khoản 2 Điu 1 của Quyết đnh này, Ch d án phải có n bản o o chđược thực hin những thay đổi sau khi có n bn chấp thuận của UBND tỉnh Hậu Giang.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường; là cơ s đ c cơ quan qun N nước có thẩm quyền kim tra, thanh tra vic thực hin công tác bảo v i trường của dán.

Điều 4. Ủy nhiệm Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Nam; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này   kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                        

- Bộ TNMT (để báo cáo);

- Như Điều 5;

- Công an tỉnh;

- Chi cục BVMT;

- UBND xã Thạnh Hòa;

- Lưu: VT, KT.NgH

Tram bien ap 220kV

 

KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 (Đã ký)

 

 

 

 

             Nguyễn Văn Tuấn