</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 362/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 9 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 03 cá nhân

thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

 
 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho 03 cá nhân thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, kèm theo tiền thưởng 1.210.000 đồng cho mỗi cá nhân, cụ thể như sau:

1. Bà Lê Kim Thủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2. Bà Đỗ Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

3. Bà Hoàng Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Điều 2. Giám đốc: Sở Nội vụ, Sở Tài chính; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

­

Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TH.KM

D\2017\TĐKT KT 169 BK 03CN HLHPN 2016

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh