</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 142/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 9 tháng 2 năm 2017

V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016

 

                                         Kính gửi:

                 - Giám đốc Sở Tài chính;

                 - Giám đốc Sở Y tế. 

Thực hiện Công văn số 09/HĐND-TH ngày 23 tháng 01 năm 2017 của HĐND tỉnh về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016 cho Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh trực thuộc Sở Y tế, với tổng số tiền là: 124.000.000 đồng (một trăm hai mươi bốn triệu đồng), từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Công văn số 18183/BTC-NSNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Y tế tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- TT. HĐND tỉnh;

- Như trên;

- Sở: LĐTBXH, KHĐT;

- BDT tỉnh;

- Chi cục DSKHHGĐ tỉnh;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

d\văn - xã 2017\BDT\CV\t2\

Thong nhat bskp ho tro

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Đồng Văn Thanh