</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 5/TTR-UBND Hậu Giang, ngày 18 tháng 1 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Căn cứ Công văn số 18183/BTC-NSNN ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2015, 2016;

Xét Công văn số 3434/STC-HCSN ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Sở Tài chính về việc cấp bổ sung kinh phí chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số;

Nhằm đảm bảo kịp thời bổ sung kinh phí hỗ trợ phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số sinh con đúng chính sách dân số năm 2016 cho Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung nguồn kinh phí trên, với tổng số tiền là: 124.000.000 đồng (một trăm hai mươi bốn triệu đồng).

Nguồn kinh phí: từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu tại Công văn số 18183/BTC-NSNN.

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận./.

(Đính kèm file Công văn số 18183/BTC-NSNN và Công văn số
3434/STC-HCSN).

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở: TC, KHĐT, YT, LĐTBXH;

- Lưu: VT, VX.DM

d\văn - xã 2015\LĐTBXH\TTr\t11\

BSKP CTMT tro giup xa hoi

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

((Đã ký)

 

 

 

 

 Trương Cảnh Tuyên