</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 393/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2018

V/v đầu tư Trường THPT Vị Thanh để đạt trường chuẩn quốc gia

 

                Kính gửi:

                                      - Giám đốc Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp;

                                      - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

                                      - Giám đốc Sở Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp) về việc đầu tư hoàn chỉnh các tiêu chí để đưa Trường THPT Vị Thanh đạt trường chuẩn quốc gia; căn cứ kết luận của tập thể Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 26 tháng 02 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng trường THPT Vị Thanh hoàn chỉnh để đạt trường chuẩn quốc gia.

2. Giao Giám đốc Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các ngành có liên quan xác định cụ thể về quy mô, tổng mức đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

                                  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở GDĐT;

- Lưu: VT, KGVX. CN

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 


        Đồng Văn Thanh