</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 392/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2018

V/v thành lập đoàn đi tham quan,
học tập kinh nghiệm tại các tỉnh
miền Trung

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Xét Tờ trình số 16/TTr.SLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2018 của
Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đoàn cán bộ, công chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm,
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập đoàn đi tham quan, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý công trình ghi công liệt sĩ tại các tỉnh miền Trung, cụ thể: thành phố Đà Nẵng, tỉnh
Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Quảng Bình.

Kinh phí tổ chức chuyến đi: từ nguồn nghiệp vụ phí chi cho công tác
quản lý người có công do Trung ương phân bổ cho Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội.

          2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với
sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức chuyến đi đảm bảo an toàn và hiệu quả./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Sở TC;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

              

 

             Đồng Văn Thanh