</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 33/KH-UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH

Công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

        

 

Thực hiện Công văn số 107/VPCP-QHQT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ V/v công tác đối ngoại năm 2017, phương hướng  nhiệm vụ năm 2018 của các Bộ, ngành, địa phương, Công văn số 167/BNG-CNV-m ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Bộ Ngoại giao V/v thông báo Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2018 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Công văn số 318/BNG-CNV-m ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Bộ Ngoại giao V/v công tác    đối ngoại năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, Quy chế số 05-QC/TU ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1777-CV/VPTU ngày 21 tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Triển khai các hoạt động đối ngoại đảm bảo tích cực, hiệu quả, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện đúng  chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng Nhà nước.

- Tăng cường tính chủ động, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thực hiện nghiêm túc Quy chế số 05-QC/TU ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về quản lý thống nhất các hoạt động  đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

II. NỘI DUNG:

1. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác          đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong đó thực hiện nghiêm túc Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/01/2015 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của  Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài, Chương trình hành động số 210-CTr/TU ngày 12/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang V/v thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Quy chế số 05-QC/TU ngày 10/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Tiếp tục hoàn thiện, ban hành các văn bản thực hiện quy định liên quan đến hoạt động đối ngoại nhằm tạo hành lang pháp lý và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành địa phương trong việc tổ chức quản lý các hoạt động  đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai đồng bộ và toàn diện các hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế sâu rộng trên nhiều cấp độ với hội nhập kinh tế là trọng tâm.

2. Về đoàn ra:

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài và Công văn số 1431/UBND-NV ngày 10/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh V/v thực hiện quy định các đoàn đi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, trong đó chú ý tổ chức đoàn ra đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không tham gia các đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

- Kế hoạch đoàn ra:

+ Đoàn cấp tỉnh: Tổ chức 05 đoàn đi tìm hiểu thị trường và xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi, Israel, Ấn Độ, Úc và tham gia đoàn do cơ quan Trung ương hoặc đối tác mời.

+ Đoàn cấp sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố: chưa có  kế hoạch.

3. Về đoàn vào:

- Tổ chức đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc với             lãnh đạo tỉnh chu đáo và trọng thị; đảm bảo công tác tổ chức đón tiếp và quản lý hoạt động đoàn vào trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định tại Điều 13 Quy chế số 05-QC/TU ngày 10/02/2017 của Tỉnh ủy Hậu Giang về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

4. Về công tác kinh tế đối ngoại và phi chính phủ nước ngoài (PCPNN):

- Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầutư; xây dựng dữ liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung       xây dựng, giới thiệu và thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm của tỉnh.

- Xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại phù hợp với yêu cầu, tình hình thực tế của tỉnh và đảm bảo hiệu quả, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh, tăng cường tính chủ động của các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương trong công tác xúc tiến đầu tư, vận động các nguồn đầu tư, viện trợ trong và ngoài nước; tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tạo điều kiện cho doanh nghiệp tỉnh tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường ngoài nước.

- Tăng cường các hoạt động tiếp xúc, làm việc với các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài để thông tin tiềm năng và nhu cầu thu hút đầu tư của tỉnh; nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án hợp tác cụ thể, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó mở rộng thị trường, tranh thủ các nguồn lực về vốn, công nghệ,....từ các đối tác nước ngoài.

- Triển khai tích cực, hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết như: Bản ghi nhớ của tỉnh với Tổ chức Nông thôn mới Hàn Quốc (Saemaul Globalization Foundation) thực hiện thí điểm làng nông thôn mới tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ và xã Bình Thành, huyện Phụng Hiệp; Bản ghi nhớ hợp tác về phát triển nông nghiệp giữa UBND tỉnh Hậu Giang và tỉnh Gyeongsangbuk; Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Viện nghiên cứu tỉnh Jeonna-Gwangju; Biên bản hợp tác hữu nghị về lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giữa Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang và Viện Kỹ thuật nông nghiệp Jeonna-Gwangju,…; các chương trình, dự án PCPNN đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến vận động viện trợ PCPNN; chủ động xây dựng nội dung chương trình, dự án để làm cơ sở xúc tiến kêu gọi viện trợ PCPNN và chủ động trong công tác vận động viện trợ PCPNN; phối hợp tốt với Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN trong việc góp ý kiến gia hạn, bổ sung, mở rộng địa bàn hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh.

5. Về công tác hợp tác quốc tế:

- Tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa huyện Phụng Hiệp và huyện Gangjin, thị xã Long Mỹ và huyện Gokseong, tỉnh Jeollanam-do, Hàn Quốc; nghiên cứu, thiết lập quan hệ hữu nghị với một địa phương của nước ngoài.

- Thường xuyên tiếp xúc với cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức, hiệp hội nước ngoài nhằm duy trì và thiết lập quan hệ hữu nghị, thông qua đó thu hút, xúc tiến đầu tư, thương mại, vận động các chương trình, dự án vào tỉnh.

6. Về công tác thông tin đối ngoại:

- Thực hiện tốt Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2020, xây dựng kế hoạch thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của địa phương, các thành tựu về kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của địa phương.

- Thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, tập trung các nội dung sau: cộng đồng ASEAN, các Hiệp định thương mại tự do, Liên hợp quốc.

- Tiếp tục chủ động tổ chức theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh, kịp thời phản bác thông tin sai lệch của các lực lượng thù địch ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước và của tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá hình ảnh của địa phương  phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và khu vực biên giới.

- Đào tạo, năng cao nâng lực đội ngũ làm công tác thông tin đối ngoại;  đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông mới nhằm tăng cường hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.

7. Về công tác văn hóa đối ngoại:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh Hậu Giang đến bạn bè trong khu vực và quốc tế; tham gia quảng bá hình ảnh  du lịch Hậu Giang tại các Hội chợ Du lịch quốc tế trong và ngoài nước do  Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức.

8. Về công tác lãnh sự và bảo hộ công dân:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1737/CT-TTg ngày 20/9/2010 của  Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn về xuất khẩu lao động giúp người lao động nâng cao nhận thức, nắm rõ thông tin về thị trường lao động nước ngoài, lựa chọn doanh nghiệp xuất khẩu lao động uy tín, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và phòng tránh thiệt hại cho người lao động.

- Tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định.

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp và làm việc với các đoàn vào; làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh; giải quyết các vấn đề liên quan đến người nước ngoài xảy ra trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

9. Về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đối ngoại nhân dân:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Chỉ thị số 45/CT-TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 147/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu về kiều bào tỉnh Hậu Giang đang sinh sống, làm việc và học tập ở nước ngoài; tiếp tục tổ chức họp mặt kiều bào nhân dịp Tết Nguyên đán; kêu gọi kiều bào tham gia đóng góp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 06/7/2011của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới và Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 19/7/2011 của          Ban Đối ngoại Trung ương; Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần củng cố, phát triển tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh tỉnh Hậu Giang với nhân dân các nước.

- Phát huy hơn nữa vai trò của Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh và các hội thành viên trong mở rộng quan hệ đối ngoại, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

10. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng:

- Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo hoặc cử cán bộ làm công tác đối ngoại tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tham dự các lớp tập huấn công tác  đối ngoại như công tác PCPNN, thông tin đối ngoại, …. do Bộ, ngành tổ chức.

(Đính kèm Phụ lục nội dung)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trong kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị mình; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác đối ngoại theo quy định.

2. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và địa phương lập dự toán kinh phí thực hiện công tác đối ngoại theo quy định.

3. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm, tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Ngoại giao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Đối ngoại Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Ngoại giao;

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Các Ban của đảng;

- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NV. TP

KH hoat dong doi ngoai 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                        Đồng Văn Thanh