</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 386/UBND-TTTH Hậu Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

V/v thống nhất chủ trương triển khai phần mềm quản lý văn bản

 
 

 

 


Kính gửi:

 

- Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh;

- Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét Tờ trình số 08/TTr-VP.UBND ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc xin chủ trương triển khai phần mềm quản lý văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho Văn phòng UBND tỉnh triển khai phần mềm quản lý văn bản cấp huyện cho các đơn vị cấp tỉnh (thay thế phần mềm hiện đang sử dụng), thời gian thực hiện tháng 3 năm 2018.

2. Đề nghị Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc ký số văn bản điện tử theo nội dung Công văn số 1169/UBND-TTTH ngày 28 tháng 7 năm 2016 của UBND tỉnh về việc áp dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương rà soát và cấp chứng thư số đầy đủ cho các đơn vị, cá nhân theo qui định.

4. Giao Chánh văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn này, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TTTH.HT

E:\CV2018\Chu truong trien khai PMQLVB.docx

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh