</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 325/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn                                         nhà thầu dự án Đường giao thông Khu công nghiệp                                                          Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ V/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Công văn số 133/HĐND-CT.HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh Hậu Giang về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 1802/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành;

Căn cứ Công văn số 1056/UBND-KT ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện ủy thác quản lý dự án;

Căn cứ Công văn số 1529/UBND-TH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017, từ nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành;

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu: khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công và thiết kế xây dựng công trình tại Phụ lục kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành kèm theo Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2018 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết danh mục các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 46/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1, huyện Châu Thành, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Kho bạc                    Nhà nước Hậu Giang; Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KT.THH

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Văn Tuấn