</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 57/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 1 năm 2018

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu:

In báo ngày năm 2018

 
 
 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 02/TTr-STC   ngày 02 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: In báo ngày năm 2018 cho Báo Hậu Giang, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Báo Hậu Giang chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc Sở Tài chính, Tổng Biên tập Báo Hậu Giang, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KGVX.HN

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

                   Đồng Văn Thanh