</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 61/UBND-NC Hậu Giang, ngày 11 tháng 1 năm 2018

V/v bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng hệ thống mạng nội bộ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh (đợt 2)

 

                             

Kính gửi:

 

- Giám đốc Sở Tài chính;

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

 

Xét Công văn số 3185/STC-HCSN ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Sở Tài chính về việc kinh phí xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (đợt 2); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông để xây dựng hệ thống mạng nội bộ (LAN) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh với tổng số tiền 136.832.000 đồng (một trăm ba mươi sáu triệu tám trăm ba mươi hai nghìn đồng), từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh theo đề xuất của Sở Tài chính.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NNHG;

- Lưu: VT, NC.HQ

E:\2017\15.STTTT\10.LAN_HCC2.doc

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh