</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1547/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 03 tập thể

thuộc thị xã Ngã Bảy

 
 

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị số định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Khối thi đua các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cho 03 tập thể thuộc thị xã Ngã Bảy, kèm theo tiền thưởng 20.150.000 đồng cho mỗi tập thể (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:                                                                   

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TH.KM

D\2017\TĐKT  578 CTĐ 03TT TX NgaBay

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh