</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1545/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 08 tập thể

thuộc thị xã Ngã Bảy

 
 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 2028/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Khối thi đua các đơn vị thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 08 tập thể thuộc thị xã Ngã Bảy, kèm theo tiền thưởng 1.950.000 đồng cho mỗi tập thể (Chi tiết theo Danh sách đính kèm).

Đã có thành tích thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

Không chi thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc đối với Trường Mẫu giáo Sen Hồng, Trường Tiểu học Hùng Vương, Trường THCS Nguyễn Trãi; lý do: Đã nhận tiền thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh; Trường Mầm non Hướng Dương, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Trường THCS Lê Hồng Phong; lý do: Đã nhận tiền thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Ngã Bảy và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

­

Nơi nhận:     

- Như Điều 2;

- Lưu: VT, TH.KM

D\2017\TĐKT 578 TT LĐXS 08TT năm học 2016-2017 TXNB

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đồng Văn Thanh