</xml
UBND TỈNH HẬU GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 161/TB-VP.UBND Hậu Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn                                      tại buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án  

 
 

 


Ngày 11 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn chủ trì buổi làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án (quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1; các dự án trọng điểm ngành điện; thủ tục đầu tư dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn). Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Châu Thành, UBND huyện Châu Thành A, UBND huyện Phụng Hiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.  

Sau khi nghe Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh báo cáo và ý kiến                    phát biểu của đại biểu tham dự; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn kết luận như sau:

I. Dự án Cơ sở hạ tầng Trung tâm Điện lực Sông Hậu:

1. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

- Có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 cung cấp hồ sơ đã được được kiểm toán độc lập thẩm định xác định giá trị thực hiện giải phóng mặt bằng, làm cơ sở trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết toán giải phóng mặt bằng.

- Phối hợp với Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, UBND huyện Châu Thành khẩn trương rà soát, kiểm tra các hộ dân còn vướng mắc để lập hồ sơ bổ sung kinh phí bồi thường, trình cấp thẩm quyền phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường trước ngày 29 tháng 9 năm 2017.

- Có văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1  thực hiện chuyển kinh phí cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tiếp tục chi trả bồi thường cho các hộ dân đã có quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường. Trường hợp đơn vị Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 chậm chuyển tiền thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện quyết toán của dự án.

- Căn cứ theo các Hợp đồng kinh tế trước đây đã ký với Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 để thực hiện quyết toán giải phóng mặt bằng dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán theo quy định để đảm bảo trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 30 tháng 10 năm 2017.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xác định giá đất của dự án Trung tâm Điện lực Sông Hậu, đảm bảo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án trong tháng 12 năm 2017.

3. Giao UBND huyện Châu Thành phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để ký phê duyệt bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân còn tồn đọng.

II. Đối với các vướng mắc của 03 công trình: Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn, Đường dây 220kV Trung tâm điện lực Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc, Trạm biến áp 110kV Châu Thành 2 và đường dây Châu Thành 2 - Trạm biến áp 220kV Cần Thơ:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh:

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện kiểm đếm, kiểm kê bổ sung (giá trị nhà, vật kiến trúc; các loại cây trồng vượt mật độ phải chặt hạ theo Công văn số 713/UBND-KT ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định để lập phương án bồi thường, hỗ trợ bổ sung, gửi UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp thẩm định, phê duyệt theo quy định.

+ Phối hợp với UBND huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp  cùng các đơn vị liên quan rà soát các trường hợp còn vướng mắc vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 9 năm 2017.

- Nghiên cứu đề xuất việc bổ sung, điều chỉnh giá đất tại các vị trí chưa có giá đất hoặc giá đất còn thấp.

- Đối với hộ Nguyễn Thị Cẩm Loan tại thị trấn Rạch Gòi: phối hợp với UBND thị trấn Rạch Gòi làm việc cụ thể với hộ dân việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không liên hệ được thì nghiên cứu việc người dân chứng kiến thực hiện kiểm đếm.

- Đối với móng trụ số 96 của hộ bà Võ Thị Út: phối hợp với Chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công, chính quyền địa phương tiếp tục vận động thực hiện.

2. Giao UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ưu tiên thẩm định để sớm trình phê duyệt hồ sơ phương án bồi thường của 03 công trình đường dây điện nêu trên.

3. Đề nghị các Chủ đầu tư (Ban Quản lý Dự án các công trình Điện Miền Nam, Ban Quản lý dự án Điện lực Miền Nam) chỉ đạo các đơn vị thi công phải có Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án thi công (kéo dây điện, mức độ ảnh hưởng thiệt hại cây trồng, thời gian thực hiện...) và thông báo cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền địa phương và người dân biết, đồng thuận phối hợp thực hiện.

III. Đối với dự án Khu tái định cư thị trấn Cây Dương phục vụ công trình Đường dây 500kV Nhiệt điện Long Phú - Ô Môn:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ dự án theo quy định (trong đó xác định quy mô về diện tích, nền tái định cư; cơ cấu nguồn vốn; kinh phí dự phòng...) để gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý Dự án các công trình Điện Miền Nam xem xét, có ý kiến trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đến các đơn vị và địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT.UBND tỉnh (để b/c);

- Như thành phần dự họp;

- BQLDA Điện lực dầu khí Sông Hậu 1;

- BQLDA các công trình Điện Miền Nam;

- BQLDA Điện lực Miền Nam;

- Lưu: VT, KT. THH

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã

(Đã ký)

 

 

  Nguyễn Ngọc Điệp