</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1641/UBND-KGVX Hậu Giang, ngày 13 tháng 9 năm 2017

V/v bổ sung kinh phí thực hiện
chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn

                               Kính gửi:

                                                - Giám đốc Sở Tài chính;

                                                - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

       - Chủ tịch UBND huyện, thành phố: Phụng Hiệp,

         Châu Thành A, Vị Thanh.

Xét Công văn số 1931/STC-QLNS ngày 22 tháng 8 năm 2017 của Sở
Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn cho các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất bổ sung kinh phí cho UBND huyện, thành phố: Phụng Hiệp, Châu Thành A, Vị Thanh thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng số tiền là: 718.520.000 đồng (bảy trăm mười tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng), cụ thể như sau:

          - Huyện Phụng Hiệp:              546.440.000 đồng;

          - Huyện Châu Thành A:                   122.560.000 đồng;

          - Thành phố Vị Thanh:             49.520.000 đồng.

Kinh phí thực hiện:

- Từ nguồn đảm bảo xã hội (kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg): 696.000.000 đồng.

- Từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh:        22.520.000 đồng.

2. Giao Giám đốc Sở: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
Chủ tịch UBND huyện, thành phố:
Phụng Hiệp, Châu Thành A, Vị Thanh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Kho bạc NN Hậu Giang;

- Lưu: VT, KGVX. DM.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

               Đồng Văn Thanh