</xml
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH HẬU GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1538/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: mua sắm 02 máy thở để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp

 
 

 


CHỦ TỊCH UBND TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Công văn số 1113/UBND-KGVX ngày 04 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc mua sắm 02 máy thở để phục vụ công tác khám, chữa bệnh Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 69/TTr-STC ngày 05 tháng 9 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: mua sắm 02 máy thở để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp, với các nội dung như sau:

- Tên gói thầu: mua sắm 02 máy thở để phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp;

- Giá gói thầu sau thuế được phê duyệt: 1.438.000.000 đồng;

- Nguồn vốn: từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Hậu Giang;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh;

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: quý III năm 2017;

- Loại hợp đồng: trọn gói;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hậu Giang; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.       

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KGVX.LHT.

D/HOANGTUAN/2017/QD/KE HOACH DAU THAU/SYT

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 Đã ký

 

 

                   Đồng Văn Thanh